17 de Gener de 2019

Ordenances fiscals any 2018

Per poder llegir els documents que es faciliten en aquesta pàgina, podeu descarregar el programa gratuït Acrobat Reader

Ordenances Fiscals any 2018

 (BOP 246 del 29.12.2017 Núm. 10935) 

 

 

OF 1 General de gestió, inspecció i recaptació

OF 2 General de contribucions especials

OF 3 Reguladora de l'impost sobre béns immobles

OF 4 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

OF 5 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF 6 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OF 7 Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF 8 Reguladora de les taxes per a la realització d'activitats jurídic administratives de competència local

OF 9 Reguladora de la taxa de cementiri municipal

OF 10 Reguladora de la taxa de clavegueram

OF 11 Reguladora de la taxa per la recollida, transport i tractament de residus municipals

OF 12 Reguladora de la taxa per retirada i/o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

OF 13 Reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

OF 14 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

OF 15 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses que explotin instal·lacions o xarxes de producció d'energia elèctrica en règim especial

OF 16 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals

OF 17 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable

OF 18 Reguladora de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari)

OF 19 Taxa per a la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia

OF 20 Reguladora de la taxa per tramitació de la llicència per la tinença/conducció de gossos potencialment perillosos la recollida d'animals de companyia abandonats i assistència veterinària motivada

OF 21 General dels preus públics

 

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198