Ajuntament

El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del Ple són: 

 • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
 • L’aprovació inicial del planejament general.
 • L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes. 
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
 • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
 • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
 • La votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell. 

Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen el darrer dilluns no festiu de cada mes a les 20.00h. En cas que sigui festiu, se celebrarà el primer dia hàbil següent.

El Ple està composat pels següents regidors/es:

 • Alcalde: Òscar Aparicio Pedrosa (PSC-IpLB-CP) 
 • Regidora al govern municipal: Marta Carol Geronès (PSC-IpLB-CP) 
 • Regidora al govern municipal: Maria Dolors Molina (PSC-IpLB-CP) 
 • Regidor al govern municipal: Cesc Vidal Rodríguez (PSC-IpLB-CP) 
 • Regidora al govern municipal: Eva Rovira Anglada (Junts-CxLB)
 • Regidora al govern municipal: Laura Irla Doblado (Junts-CxLB) 
 • Regidor al govern municipal: Josep Maria Plaja Solà (Junts-CxLB)  
 • Regidor al govern municipal: Xavier Dilmé Vert (TxLB)
 • Regidor al govern municipal: Francesc Cabrillana Benítez (TxLB)
 • Regidor a l’oposició: Enric Marquès Serra (ERC-AM) 
 • Regidora a l’oposició: Cristina Matarrodona Jofre (ERC-AM)
 • Regidor a l’oposició: Jordi Vilà Salvà (ERC-AM)
 • Regidora a l’oposició: Clàudia Drinceanu (ERC-AM)
 • Regidora a l’oposició: Alba Solés Coll (CUP-SP-AMUNT) 
 • Regidora a l’oposició: Maite Bravo Rodríguez (CUP-SP-AMUNT)
 • Regidor a l’oposició: Enric Llensa Martí (CUP-SP-AMUNT)
 • Regidor a l’oposició: Bilial Bensahid Zahuan (LBECP-C)

La Comissió Informativa General de la Bisbal se celebra el penúltim dimarts de casa mes i està formada per tots/es els/les reigdors/es municipals.