Ajuntament

Junta de Govern local

El Decret d’Alcaldia número 2023DECR001246 de data 21 de juny de 2023 determina el nomenament dels membres de la Junta de govern Local i de Tinents d’alcalde i aprova el règim de les sessions.

Es nomena el membres de la Junta de Govern Local de ple dret de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà el següents regidors/es:

Presidència:
Sr. Òscar Aparicio Pedrosa

Vocalies:
Sra. Eva Rovira Anglada, Primera Tintent d’Alcalde
Sr. Xavier Dilmé Vert, Segon Tinent d’Alcalde
Sra. Marta Carol Geronès 
Sra. Laura Irla Doblado

Es requereix la presència en totes les sessions de la Junta de Govern Local de la resta de regidors/es de l’equip de govern amb la finalitat d’informar en tot allò relatiu a l’àmbit de les seces activitats:
Sra. Maria Dolors Molina Carrillo
Sr. Francesc Vidal Rodríguez 
Sr. Josep Maria Plaja Solà 
Sr. Francesc Cabrillana Benítez

S’estableix l’horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local el 1r i 3r dilluns (no festius) de cada mes a les 19.30 h. En cas de ser festius, es posposarà fins al primer dia hàbil següent.