Ajuntament

El pressupost municipal

El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que ha d’aprovar l’ajuntament anualment.

Al pressupost municipal s’hi ha de veure reflectides les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.

A Catalunya, els pressupostos municipals segueixen una estandardització marcada per la Llei d’Hisendes Locals,i s’organitzen en Capítols i Aplicacions Pressupostàries.

Classificació dels Capítols en l’àmbit de les despeses

 • Capítol 1: Personal
 • Capítol 2: Provisió de serveis
 • Capítol 3: Despeses financeres
 • Capítol 4: Transferències corrents
 • Capítol 5: (no existeix en l’àmbit de despeses)
 • Capítol 6: Inversions
 • Capítol 7: Transferències de capital
 • Capítol 8: Actius financers
 • Capítol 9: Passius financers

Classificació dels Capítols en l’àmbit dels ingressos

Ingressos corrents:

 • Capítol 1: Impostos directes
 • Capítol 2: Impostos indirectes
 • Capítol 3: Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4: Transferències corrents
 • Capítol 5: Ingressos patrimonials


Ingressos de capital:

 • Capítol 6: Alienació d’inversions reals
 • Capítol 7: Transferències de capital


Operacions financeres:

 • Capítol 8: Actius financers
 • Capítol 9: Passius financers


Tanmateix també existeix una classificació de les despeses per programes:

 • 1. Funcionament de les institucions i administració general.
 • 2. Serveis públics generals.
 • 3. Protecció i promoció social.
 • 4. Producció de béns públics de caràcter socials.
 • 5. Producció de béns públics de caràcter econòmic.
 • 6. Foment i regulació de sectors productius.
 • 7. Suport financer als ens locals.
 • 8. Fons de contingència.
 • 9. Deute públic.

Pressupost 2024 Ajuntament de la Bisbal d'Empordà