23 desembre de 2019 a les 18:26

Aprovació inicial dels pressupostos per a l’exercici del 2020 amb l’objectiu d’assolir els reptes marcats

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal va aprovar, dijous passat, un pressupost d’un total de 13.051.037,90 euros per a l’exercici del 2020. A nivell general, tracta d’uns comptes similars als dels anys 2018 i 2019 que volen posar de manifest el compromís de l’equip de govern amb la ciutadania. En aquest sentit, pel que fa al capítol d’inversions, enguany no es preveu cap nova incorporació per tal de finalitzar l’execució de les inversions contemplades en els pressupostos del 2018 i 2019. Així doncs, l’equip de govern incorporarà al capítol d’inversions alguna de les actuacions que en l’acord de no disponibilitat de crèdits del juliol passat s’havia posposat a d’altres exercicis, com les obres d’ordenació del carrer Ample, Antic i Valls d’en Colomer, l’ampliació dels vestidors del Pavelló d’Esport, la remodelació de la façana del Castell o la reforma de l’avinguda Josep Irla. També contempla la implantació de la recollida de residus port a porta, que s’espera que sigui un fet el darrer trimestre del 2020. 

Cal tenir present que també es continua comptant amb una previsió pressupostària important pel que fa a les partides d’inversió per a la millora de l’espai públic i els equipaments municipals, i s’està treballant en la redacció de projectes diversos que veuran la llum ben aviat. «El consistori ha fet un gran esforç a nivell tècnic per fer seguiment de les obres proposades per dur a terme aquests anys, però cal ser conscients de la capacitat de l’estructura», va argumentar l’alcalde Enric Marquès explicant que aquest 2020 es treballarà en l’assumpció dels compromisos adquirits anteriorment, abans de buscar el finançament per a noves actuacions ja planificades al pla de Govern. 

Pel que fa a les previsions de despeses, al capítol de despeses de personal es dona cobertura a l’increment de la massa salarial i a la creació de noves places de personal, totes elles necessàries per dotar l’Ajuntament de nous serveis i alhora reforçar l’estructura interna del consistori per millorar el servei a la ciutadania. En aquest sentit, cal tenir present que durant la legislatura anterior es va treballar per acordar un nou conveni amb l’equip de treballadors/es municipals, que es va poder signar el maig passat: els acords i les millores també tenen la seva translació en aquest capítol, que tindrà un increment del 9.49 %.

D’altra banda, el capítol de despeses en bens corrents i serveis es manté en termes similars, augmentant un 2,13 %. També s’incrementa el capítol de transferències corrents, en un 1,74 %. Sí que es reduirà el capítol de despeses financeres en un 20,37 %, a causa de l’amortització de préstecs -tant anticipada com per finalització- i a la carència d’amortitzacions.

El capítol d’actius financers preveu les bestretes de personal i continua essent de 40.000 euros; mentre que el capítol de passius financers, continuaria reduint l’import del capital pendent dels préstecs d’acord amb els quadres d’amortització del deute. La previsió d’ingressos continuarà treballant-se en la línia de l’any passat: «Tot i que al tram final d’execució no s’hagin assolit els objectius, és una previsió acurada i realista de cap on podem anar i permet una bona execució pressupostària al llarg de l’any», va argumentar Marquès.

Pel que fa a impostos directes es manté la previsió del 2019 i se suposa un increment de l’,41% dels resultats. «La mantenim perquè som conscients que, a dia d’avui, hi ha un seguit d’expedients de cadastre que cal resoldre», va explicar l’alcalde, afegint que això permet pressuposar que hi haurà un increment d’ingressos de cara al 2020. D’altra banda, el capítol d’ingressos patrimonials augmentaria un 90,91 %, perquè «es compta continuar treballant en la línia d’augment dels lloguers socials, liderat des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania».

D’altra banda, el capítol de transferències de capital no preveu inicialment transferències de capitals i, en el cas d’obtenir-ne alguna, es faria la corresponent generació de crèdit. El capítol de passius financers quedaria a 0 perquè no es preveu cap operació d’endeutament. 

Subvencions del PUOSC per instal·lar un nou dipòsit al puig Negre i reforçar la rehabilitació dels pisos dels mestres.
A través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), del que es pot obtenir una subvenció d’un mínim de 126.000 euros, es vol substituir el dipòsit d’aigua de Puig Negre, per un amb més capacitat que doni cobertura a les necessitats de subministrament de la Bisbal contemplades al POUM, i que preveu un creixement de la ciutat, aprofitant que és convenient substituir l’actual, que es troba notablement deteriorat. També es vol reforçar la rehabilitació dels anomenats “pisos dels mestres” del carrer del Morró, per tal d’adaptar-los a pisos de lloguer social per a joves. Les actuacions consistirien a reformar la coberta, els aïllaments, els tancaments, el nucli de les escales i fer una previsió d’instal·lacions. 

«Tenim molt clar que és des dels governs municipals que hem de transformar la societat en la que vivim», va explicar l’alcalde Enric Marquès, afegint que cal promoure polítiques actives a favor de la cohesió social, la promoció de la ciutat, el comerç, l’esport, l’educació, la cultura i la conservació del medi ambient. «És per això que és bàsic dotar-nos d’una administració municipal que pugui ser més eficient i més propera a la ciutadania, i des de la qual podem fer una gestió acurada i transparent dels recursos públics», va afegir. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i EC) i els vots en contra de l’oposició (PSC, CxLB-JxC i TxLB).