8 novembre de 2018 a les 9:24

Bonificació de la taxa de residus municipals per ús de la deixalleria i/o compostatge casolà a la Bisbal

Des del passat octubre, ja ha arrencat el període per tal que la ciutadania pugui presentar una sol·licitud de bonificació de la taxa de residus per ús de la deixalleria i/o compostatge casolà. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de març de 2019. Les sol·licituds presentades abans del 31 de gener de 2019 s’aplicaran en el rebut de l’any en curs (en el cas del compostatge sempre que s’hagi pogut realitzar la visita de control). Les presentades amb posterioritat al 31 de gener s’abonaran en el compte bancari domiciliat o en l’indicat a la fitxa de creditor.

D’una banda, la bonificació de l’ús de la deixalleria s’aplica exclusivament als habitatges particulars que tributin com a persones físiques. Seran bonificades aquelles aportacions a la deixalleria que siguin adequades al servei que presta la instal·lació (materials tòxics o perillosos, voluminosos, residus en quantitats significatives en pes o volum, runes, etc.), atès que la deixalleria complementa el servei dels contenidors de recollida selectiva que hi ha a la via pública. En aquest sentit, en cap cas es bonificaran aportacions de residus provinents d’activitats econòmiques. En cas de dubte, el criteri de l’operari de la deixalleria determinarà si una aportació és bonificable. Cal aclarir que en un mateix dia només es podrà comptabilitzar una aportació bonificada i que les bonificacions només s’aplicaran a habitatges que el seu titular sigui una persona física. Es pot consultar la taula de bonificacions al document adjunt.

Pel que fa a les bonificacions per la pràctica del compostatge casolà, s’aplicarà la bonificació amb compostatge als subjectes passius que ho hagin sol·licitat a través d’aquesta sol·licitud, que estiguin al corrent del pagament de la taxa de residus, que disposin de compostadors actius proporcionats per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà o pel CCBE, i que portin més d’un any en funcionament d’acord amb els informes dels serveis tècnics d’inspecció. També es podran acollir a la taxa amb compostatge els particulars que hagin adquirit compostadors o facin compostatge al marge del conveni de col·laboració amb el CCBE, sempre i quan comuniquin aquesta circumstància al consistori a efectes de comprovació, pels serveis tècnics, del seu correcte funcionament durant un any com a mínim.