20 juliol de 2021 a les 14:18

Cap a una Bisbal més neta i sostenible: la recollida selectiva de residus porta a porta

|

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, conscient dels reptes tècnics, econòmics i de gestió relacionats amb el Medi Ambient i la sostenibilitat de present i futur, ha reforçat l’Àrea Via Pública i Serveis amb la incorporació d’un tècnic de gestió de residus. A això cal sumar-hi també la incorporació d’una d’una educadora i mediadora  en conflictes de caire ambiental, gràcies al programa temporal de Treball als Barris subvencionat SOC. Actualment, el servei de recollida de residus a la Bisbal d’Empordà en basa en la segregació de 5 fraccions en contenidors a la via pública. En el cas de la recollida selectiva (envasos lleugers, paper i cartró, vidre i fracció orgànica), el consistori ha establert convenis amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la gestió d’aquests serveis, així com per a les recollides addicionals als comerços de certes fraccions majoritàries. La fracció rebuig es recull diàriament amb mitjans propis, utilitzant contenidors a la via pública o bé recollint directament les bosses dipositades als carrers del nucli antic i bona part de la urbanització del Puig de Sant Ramon i el Bosquetet donada la dificultat de pas o d’ubicació de contenidors. Aquest model mostra un estancament generalitzat en el percentatge de separació des de l’any 2009: no fomenta ni incentiva la correcta separació, és voluntari, anònim i no presenta limitacions físiques que redueixin els impropis (mala separació).

Els estats membres de la UE tenen l’obligació de reciclar com a mínim el 50% dels residus municipals per l’any 2020. A Catalunya s’estipula que cal incrementar la recollida selectiva dels residus municipals per sobre del 60% el 2020 reduint els nivell d’impropis i emissions associades de forma substancial. L’incompliment dels objectius europeus podrà comportar procediments sancionadors, que tant l’Estat, com la Generalitat de Catalunya, pensen repercutir sobre els municipis. Addicionalment, el progressiu increment dels costos i cànons de deposició (preu per tona) a abocador fan que cada vegada sigui més car i insostenible gestionar la fracció resta. Per a contenir el balanç econòmic cal minimitzar-la.

La Bisbal d’Empordà amb prou feines assoleix el 45% de separació dels residus valoritzables (ARC, dades 2019), és a dir, el 55 % restant, més de 3.000 tones de residus per any, són gestionades a través de la disposició a abocador, amb un mínim tractament previ. D’aquesta dada se n’extreu que s’està abocant tot tipus de residus, inclosos de reciclables, com a fracció resta (contenidor gris) amb el conseqüent greuge mediambiental i econòmic associat. Diversos estudis constaten que la fracció resta suposa entre el 12% i el 17% en pes del total de residus domèstics generats, essent la fracció orgànica (FORM) la majoritària (44%). Cal separar per fraccions i cal fer-ho bé així com aplicar els criteris de prevenció de residus de forma jeràrquica: minimitzar en origen, reutilitzar, i, per últim, reciclar. En aquest sentit convé posar en valor la Deixalleria de la Bisbal. Ubicada al carrer Paral·lel proporciona un servei addicional a la ciutadania, serveis municipals i professionals per a la correcta gestió i tractament d’aquells residus no inclosos a la recollida selectiva amb contenidors.

Vist el context, els reptes i els objectius, a la Bisbal urgeix fer un canvi de model cap al sistema de recollida porta a porta que s’ha demostrat com l’únic que permet assolir rendiments de separació entre el 60% i el 90%. Exemples propers com Albons, Verges, Calonge, Begur, Corçà, Celrà o Vilablareix així ho confirmen. El sistema porta a porta proporciona avantatges mediambientals (major percentatge de separació i valorització, menor impacte ambiental i emissions de gasos), econòmics (menor despesa de tractament de residus, menor percentatge d’impropis que afavoreixen el retorn de cànons) i socials (més espai a la via pública i més neta, ocupació, facilitat en la recollida, especialment per a persones grans i amb mobilitat reduïda), entre els més destacables. La implantació de sistemes de recollida porta a porta requereix un cert canvi d’hàbits de forma inicial que propicia la participació de la ciutadania: és necessari establir campanyes de comunicació sobre com actuar correctament. El model de recollida selectiva porta a porta existeix a Catalunya des de l’any 2000 i és l’únic que permet a futur identificar el generador i, per tant, possibilita la implantació de sistemes de fiscalització més justos com són els de pagament per generació (per exemple, pagament per bossa o pagament per bujol).