23 març de 2009 a les 6:30

Comencen les preinscripcions escolars i l’embrió d’una nova escola

Només es pot presentar l’imprès a un sol centre, tot especificant quins centres educatius sol·liciteu en primera opció, en segona opció, i així successivament. La presentació de diferents impresos a centres diferents faria que perdéssiu tota la puntuació obtinguda en els barems corresponents.

Enguany neix l’embrió de la tercera escola pública. Tot i que encara, físicament, no tindrà un espai propi, hem arrencat el compromís del Director dels Serveis Territorials d’Educació que l’any vinent ja estarà situada a la zona que ja s’ha cedit per a tal fi a la zona sud de la Bisbal. Aquesta escola neix amb una línia de P3 (25 places) i començarà la seva activitat als baixos de les Escoles Velles, lloc on caldrà anar per fer la preinscripció (2n pis de l’edifici de la dreta).

El CEIP Joan de Margarit i el CEIP Mas Clarà, amb 50 places cadascun per a P3, són els altres dos centres amb caràcter públic de la nostra ciutat, i el CP Cor de Maria, amb 25 places de P3, és un centre concertat que completa l’oferta educativa àmplia i de qualitat de la Bisbal.

Per a qualsevol informació complementària us podeu adreçar a les oficines de l’Àrea d’Educació, a l’edifici dret de les Escoles Velles, o també podeu fer la vostra consulta al correu electrònic de l’Àrea: educacio@labisbal.cat.

Els horaris d’atenció dels centres són els següents:

• JOAN DE MARGARIT:  De dilluns a divendres, de 15:00 a 17:00

• MAS CLARÀ:   Dilluns i dimecres de 11:00 a 13:00
     i de 15:00 a 17:00
Dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 13:00

• CEIP NOU   Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 12:00
De dilluns a divendres de 17:00 a 18:00

• COR DE MARIA:  Dilluns i divendres de 9:00 a 10:00
Dimarts de 16:00 a 17:00
Dimecres de 12:00 a 13:00

• IES DE LA BISBAL:  De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30

Documentació

Tots els documents originals es retornaran quan se n’hagin validat les còpies.
Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no obtindreu els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.
Documentació identificativa que ha de presentar tothom
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d’identitat, passaport o llibre de família del país d’origen).
• Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
Documentació acreditativa
Només l’heu de presentar per certificar els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud.
Existència de germans escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
• No cal presentar cap document perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. Si al·legueu que el/la germà/ana està escolaritzat/ada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, heu de presentar un certificat del centre on està escolaritzat/ada.
o S’entén que un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
o S’entén que el pare, la mare o el/la tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament (interí/ina o substitut/a) amb un contracte laboral o administratiu.
Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE.
o Si el domicili familiar al·legat no coincideix amb el domicili del DNI del/de la sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, cal presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
o Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, l’heu d’acreditar mitjançant una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès amb aquesta finalitat per l’empresa.
Renda anual de la unitat familiar.
• Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques(ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
o Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Condició legal de família nombrosa.
• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Malaltia crònica de l’alumne/a que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
• Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.