26 octubre de 2022 a les 9:57

Consulta pública per a la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té la voluntat de modificar la vigent Ordenança municipal de circulació i, alhora, aprovar-ne un text refós. Aquesta iniciativa, té per objecte harmonitzar el text d’aquesta Ordenança amb les següent normes municipals; d’una banda, amb l’Ordenança municipal de la prestació patrimonial no tributàries de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari) – actualment en tràmit d’aprovació inicial – i, de l’altra, amb el Reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública, sota control horari limitat – actualment en tràmit de consulta pública -.

En síntesi, aquesta modificació, té per finalitat, entre d’altres aspectes, la regularització de l’àmbit subjectiu dels usuaris que poden fer ús de la zona verda d’estacionament addicionant els no residents que poden fer-ne ús, dins de l’horari de servei, satisfent la tarifa corresponent a la prestació patrimonial i la modificació, amb la finalitat de posar fi a la penalització econòmica que, en determinats supòsits, suposa l’anul·lació d’una denúncia dins del període de 24h en contrast amb el pagament de la sanció en règim de bonificació dels imports de les sancions. En termes generals, però, es té l’objectiu de millorar la qualitat normativa per a facilitar el coneixement del dret vigent en relació amb la normativa municipal de circulació – actualment dispers en diferents textos – elaborant un text refós.

Amb l’objectiu de donar compliment amb el principi de participació ciutadana previst al text de la Llei del procediment administratiu de les administracions públiques en aquells apartats que regula l’aprovació de normes i també amb el principi de bon govern  que recull la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es demana l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la modificació i aprovació del text refós d’aquesta Ordenança. Així, ciutadania, organitzacions i associacions que ho considerin poden fer arribar a l’Ajuntament, mitjançant instància genèrica, les seves opinions en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci.