18 octubre de 2022 a les 10:01

Consulta pública per la modificació del reglament de l’estacionament de vehicles de motor en determinades zones sotmeses a control horari de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té la voluntat de modificar puntualment l’actual Reglament del Servei Públic d’Estacionament de vehicles a motor en zones determinades de la via pública sotmeses a control horari. Aquesta iniciativa, té per objecte adaptar aquest Reglament al text de la futura Ordenança municipal de la prestació patrimonial no tributàries de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari). En síntesi, aquesta modificació puntual té per objecte posar al dia el nom d’algunes vies públiques en les quals s’estableix el servei, actualitzant, així,  la denominació del carrer Agustí Font per l’actual Passeig Muriel Casals; en segon lloc, atesa la gestió indirecta del servei, se substitueix el concepte de taxa com a contraprestació tributària a satisfer pels usuaris del servei pel de prestació patrimonial de caràcter no tributari, fet que suposa, alhora, reemplaçar les remissions a l’Ordenança fiscal número 18 que es fan en el text del Reglament per les remissions a l’Ordenança de la prestació  patrimonial no tributària de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari). En tercer lloc, es regularitza l’àmbit subjectiu dels usuaris que poden fer ús de la zona verda d’estacionament addicionant els no residents que poden fer-ne ús dins de l’horari de servei satisfent la tarifa corresponent a la prestació patrimonial.

Amb l’objectiu de complir amb el principi de participació ciutadana previst al text de la Llei del procediment administratiu de les administracions públiques en aquells apartats que regula l’aprovació de normes i també amb el principi de bon govern  que recull la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es demana l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la modificació d’aquest Reglament. Així, la ciutadania, organitzacions i associacions que ho considerin poden fer arribar a l’Ajuntament, mitjançant instància genèrica, les seves opinions en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci.