20 desembre de 2011 a les 14:34

Convocatòria del ple ordinari de desembre

L’alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha convocat el ple ordinari corresponent al mes de desembre per al proper divendres, dia 23, a les set del vespre. L’ordre del dia d’aquest ple inclou:

Part resolutiva

1. Aprovació d’actes sessions anteriors.
2. Proposta d’acord constitució grups polítics municipals.
3. Proposta d’acord de creació de les comissions informatives i Òrgan complementari Consell de Govern.
4. Proposta d’acord d’establiment del règim retributiu dels càrrecs electes.
5. Proposta d’acord de nomenament de representants de l’ajuntament en diversos òrgans col·legiats.
6. Proposta d’acord de nomenament dels membres del consell regulador de la marca “Ceràmica de la Bisbal”.
7. Aprovació inicial de la modificació de la RLLT en relació al lloc de treball de TAG.
8. Ratificació de l’acord de renovació d’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats locals de Catalunya.
9. Aprovació de l’ampliació de la delegació a favor de la diputació de Girona (Xaloc), sobre facultats de Gestió i liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de Dret públic en referència a Diversos expedients sancionadors. OVP.
10. Aprovació de la modificació del quadre de finançament dels projectes d’inversió del pressupost vigent.
11. Acord estimant les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’expedient d’OOFF 2012.

Part de control i de seguiment d’òrgans de govern

12. Dació en compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió
13. Precs i preguntes.