15 març de 2020 a les 11:29

Declaració d’estat d’alarma per evitar la propagació de coronavirus Covid-19

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, la ciutadania només podrà circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats: 

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 

b) Assistència a instal·lacions sanitàries. 

c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial. El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball està limitat als serveis essencials no afectats pel permís retribuït recuperable establert entre el 30 de març i el 9 d’abril inclosos, segons es detalla al document de preguntes freqüents específic.

d) Tornar al lloc de residència habitual. 

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. 

g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteri-ors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 

A través dels documents adjunts es pot consultar el Ban Municipal signat per l’alcalde Enric Marquès i un document resum de les mesures més destacades pel qual es decreta l’estat d’alarma. També hi ha inclòs el Reial Decret 463/2020 d’ahir amb el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi santiària ocasionada pel Covid-19.

*A través d’aquest enllaç es poden consultar preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats pel Covid-19 a Catalunya.