24 novembre de 2008 a les 10:12

El I Fòrum ciutadà sobre el Daró debat aquest dilluns propostes per a recuperar el riu

L’objectiu del primer fòrum dels dos que hi ha previstos és donar a
conèixer les principals dades de caracterització obtingudes com a punt de
partida del debat i aportar elements i/o criteris de diagnosi.

L’equip redactor del pla farà un breu recordatori del projecte, presentarà
les principals dades del riu i explicarà ladinàmica del fòrum. L’objectiu
és que els assistents es distribueixin en grups reduïts de 4 ò 5 persones
(depenent de l’assistència), i debatin sobre aquells aspectes que
considerin més importants. L’equip auditor proporcionarà a cada grup una
possible relació de temes a tractar, no obstant seran els participants qui
decidiran quins són els que volen debatre.

Al final es farà una posada en comú entre tots els grups i a partir del
consens es detectaran els principals punts forts i punts febles del
municipi. La llista de temes a tractar és:
Cabal del riu:
Efectes de la irregularitat del règim hidrològic (estiatge-inundació)
Aqüífer:
Balanç hídric (recàrrega-extracció) i qualitat de l’aigua subterrània
Hidromorfologia del riu:
Control de la canalització del llit i talussament dels marges
Connectivitat del riu:
Capacitat de corredor biològic, proximitat amb espais naturals
Hàbitats naturals:
Estat de preservació d’hàbitats de ribera i d’aigües estanques
Biodiversitat:
Estat de la vegetació i fauna autòctona, espècies protegides
Urbanització del riu:
Límits i condicions de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable
Xarxa de sanejament:
Cobertura punts abocament, estat infraestructura, aigües pluvials
Depuradora:
Capacitat, tractament (qualitat), reutilització aigües depurades
Passeres i vies verdes:
Accessibilitat per creuar o verjar el riu
Façana urbana:
Estat de conservació, volumetries, cromatisme, materials
Usos i pràctiques alienes al riu:
Afectació per aparcament, presència de deixalles, …
Llegat cultural vinculat a l’aigua:
Conservació de fonts, molins, mines d’aigua,…
Activitats relacionades amb el riu:
Existència de propostes didàctiques, de lleure, turisme
Coneixement del riu:
Grau de coneixement sobre el patrimoni natural i cultural.
El Pla esdevindrà una eina bàsica per donar compliment a l’objectiu
estratègic de convertir el riu Daró, en el seu pas per la Bisbal
d’Empordà, en un actiu, un revulsiu i un recurs
natural, ambiental, paisatgístic, social, cultural i urbà que contribueixi
en el desenvolupament integral, local i sostenible de la ciutat.