24 desembre de 2011 a les 1:01

El ple acorda els sous dels regidors

El ple ha acordat fixar el sou de l’alcalde en 45.000 euros bruts anuals seguint les recomanacions establertes per l’Associació Catalana de Municipis i Províncies. L’alcalde actual ha informat que renuncia a aquest sou i per aquesta raó aquest acord no té repercussió en el pressupost vigent en termes de consignació.

El ple també ha acordat establir el règim d’indemnitzacions dels regidors per assistència a les sessions dels òrgans que es detallen:

Ple: 200 euros/sessió

Junta de Govern Local:  250 euros/ sessió

Comissions informatives: 40 euros/ sessió

Junta de portaveus: 30 euros /sessió

Consell de Govern: 160 euros/ sessió

Els plens extraordinaris urgents, juntes de govern extraordinàries urgents i Comissions informatives extraordinàries urgents es retribuiran al 50 per cent.

En relació a les assignacions econòmiques als grups municipals, continuaran en vigor les establertes a l’inici d’aquesta legislatura. Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.