24 desembre de 2011 a les 1:34

El Ple aprova la modificació del quadre de finançament dels projectes d’inversió del pressupost vigent

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2011 va aprovar inicialment la modificació del finançament de l’Annex d’Inversions del Pressupost Municipal de la Corporació respecte a tres projectes d’inversió del Terracotta Museu.

Un d’aquests projectes d’inversió (Honoraris redacció  projecte Terracotta Museu) es finançava amb una part de la subvenció FEDER, i l’altra part mitjançant prèstec concertat i ingressat en exercicis anteriors. Atès que es fa necessari modificar el destí dels diferents agents finançadors d’aquests tres projectes, el ple ha aprovat la modificació de l’annex d’inversions del Pressupost Municipal de la Corporació i el finançament de les següents aplicacions pressupostàries derivades de la incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat:

 

 

 

 

 

 

FINANÇAMENT

 

 

 

APLICACIÓ

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

 

CRÈDIT

DEFINITIU

FEDER

791.00

DG Patrim. Cultural subvenció

750.03

Diputació

Subv.

761.02

Subv. Ministerio

(RTFA)

870.10

Préstec

 (RTFA)

870.10

8.333.61100

Rehabilitacio Terracotta 3a fase

984.450,00

250.037,50

 

200.000,00

499.999,97

34.412,53 

8.333.62500

Projecte Museogràfic

300.000,00

300.000,00

 

 

 

 

8.333.60108

Honoraris redacció projecte Terracotta 3ª fase

68.794,00

 

 44.375,00

 

 

24.419,00

 

TOTAL

1.353.244,00

550.037,50

44.375,00

200.000,00

499.999,97

58.831,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ple també ha aprovat la desafectació per import de 34.412,53 € del préstec d’inversions concertat l’any 2010 amb l’entitat BBVA que finançava part del projecte d’inversió denominat “Honoraris redacció projecte Terracotta 3ª fase” i afectar-lo al projecte “Rehabilitació Terracotta Museu 3ª Fase”.