3 novembre de 2011 a les 22:52

El Ple aprova les ordenances fiscals amb els vots a favor d’ERC, el vot en contra d’ICV-EUiA i les abstencions de PSC, CiU i PP

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal, en sessió extraordinària, ha aprovat inicialment aquest dijous les ordenances fiscals del 2012 amb els sis vots a favor d’ERC, el vot en contra d’ICV-EUiA i les deu abstencions de PSC, CiU i PP.

Les principals dades de les ordenances fiscals, pel que fa als impostos, són l’increment del coeficient de l’IBI d’un 3’1 % (IPC interanual) cosa que representa un increment del 5 %.

L’IAE es congela i s’amplien les bonificacions: 50% per la utilització de manera significativa d’energia solar o energies renovables per a dur a terme la seva activitat. També s’aproven bonificacions per ampliació de plantilles amb contractes indefinits. Així, per increments de plantilla del 10 %, s’aplicarà una bonificació del 10 %; per increments entre el 10 % i el  25 %, la bonificació serà del 20 %; finalment, per increments de plantilla superiors al 25%, la bonificació aplicable serà del 30%.

L’ICIO es congela i s’amplien les bonificacions: 95 % per instal·lació de captadors tèrmics solars o plaques fotovoltaiques i/o altres energies renovables; 95 % per obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida de l’aigua de pluja; i 25 % per la construcció d’habitatges de protecció oficial destinats a llogues o venda (ús propi, no).

L’Impost de vehicles de tracció mecànica s’incrementa el 3,1 % (IPC interanual) i l’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, la plusvàla, es congela.

Pel que fa a les taxes, la d’escombraries s’incrementa un 3’91 %, l’increment que ha tingut el cost del servei. S’equilibra el cost i es manté la bonificació per ús de la deixalleria. 

La taxa de l’aigua s’incrementa un 4% més 0’77 € mes/abonat per inversions a vint anys que ha de fer la companyia, suposa un increment d’un euro mensual per abonat. I es bonifica a pensionistes i/o jubilats, famílies nombroses i famílies amb 1 o més membres a l’atur, en funció en tots tres casos dels seus ingressos.

Quant a la taxa de tramitació d’activitats s’inclouren bonificacions del:

* 50% superfícies màxima 100m2 titular una sola persona fisica

* 70% canvi titularitat entre cònjuges, ascendents, descendent i entre germans.

* 30% per mesrues d’estalvi energètic i o utilització energies alternatives a l’activitat.

* 10% per certificat sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea.