24 desembre de 2011 a les 1:40

El Ple aprova les ordenances fiscals del 2012

El Ple de l’Ajuntament va aprovar divendres passat les ordenances fiscals que regiran l’exercici 2012. El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2011 va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012. L’expedient s’ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant Edicte publicat en el BOP de Girona núm. 213 de data 8 de novembre de 2011, en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Punt Diari de data 10 de novembre de 2011.

Durant aquest termini s’ha presentat una al.legació subscrita pel Sr. Òscar Aparicio Pedrosa i per la Sra. Núria Anglada Casamajor, en nom del grup municipal PSC i CIU respectivament. Aquesta al.legació en resum proposa:

Primer.- Ordenança fiscal número 8 reguladora de les taxes per a la realització d’activitats jurídic administratives de competència  local.

Es proposa modificar l’apartat D) de l’ordenança número 8 de modificar les quanties contingudes en  l’apartat per senyalització vertical fixant les següents:

“150 € per la instal·lació d’una pilona i 250€ per la instal·lació de dues pilones.”

A més cal afegir-hi l’addenda següent:

“Per la senyalització vertical a part meritarà al subjecte passiu un import addicional de ½ hora de l’import hora establerta d’un peó de la brigada, i que correspondrà a la instal·lació de la pilona/es.”

Segon.- Ordenança fiscal 11 ordenança reguladora per la taxa de recollida de residus municipals

Es proposa  la modificació de la taxa de recollida de residus municipals, per ajustar- la al cost efectiu del servei, atès que no s’ha tingut en compte en l’estudi de costos la millora i tancament de l’espai on s’ubiquen els contenidors. Es proposa un augment del 0,65% de la taxa.

Tercer.- Ordenança número 14 reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic.

A) Es proposa afegir el text següent en l’apartat tercer:

“Per l’autorització per la instal·lació de taules i cadires s’haurà d’acreditar abans de la seva autorització que el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Corporació. En cas de ser deutor amb la Corporació no es podrà autoritzar la instal·lació de taules i cadires en terrenys d’ús públic.”

B) En l’apartat quart, regulador de la taxa per parades, barraques, casetes, atraccions, espectacles mercats, etc. que ocupen la via pública., i d’acord amb l’al·legació segona d’aquest document es proposa l’augment en un 0,65 % de la taxa d’escombraries per repercutir el cost efectiu del servei.

C) En l’apartat cinquè taxa per entrada de vehicles i reserves d’aparcament, càrrega i descarrega, caldria afegir

“ En el cas que els subjecte passiu de la taxa de gual (amb placa de senyalització) no liquidi la taxa en el període voluntari de l’exercici en curs, suposarà que la Corporació podrà automàticament retirar aquesta senyalització de la façana on estigui col·locada, i meritarà aquesta retirada de la placa de gual una taxa per import de 60,00 € que serà exigit al subjecte passiu.”

D) En l’apartat sisè taxa per ocupació amb aparells distribuïdors de combustible o qualsevol article o mercaderia, caixers i màquines automàtiques en terrenys d’ús públic local.

 

  1. 1.    Per cada aparell per a la venda automàtica de qualsevol article, instal·lat a la façana o ocupant les voreres o vies públiques, tributaran l’any per cada aparell,

 

a) amb dimensions no superiors a 1 m2 

 

 

                            90,90 €/any

 

 

2.  Per cada caixer automàtic d’un establiment comercial, instal·lat a la façana o ocupant les voreres o vies públiques, tributaran l’any, per cada aparell

 

 

 

                          231,98 any

 

Quart.- Ordenança fiscals número 22 ordenança  sobre preus públics

A)   apartat sisè Escola de Cobla Conrad saló i paràgraf aula de música

D’acord amb l’acord plenari de data 23 de desembre de 2010, cal fer una agrupació sota un sol epígraf, apartat 6, que s’anomeni Escola Municipal de Música Conrad Saló  i contingui els que fins ara es desglossaven en Escola de Cobla Conrad Saló i Aula de música. A més caldria modificar la denominació cursets, ja que no és acceptat, donat que s’imparteixen cursos de setembre a juny de diferent nivell i regulats per un projecte curricular de centre aprovat en la mateixa data.

Un cop feta aquesta unificació en un únic apartat sisè de l’Ordenança fiscal número 22 sobre preus públics, i per tal de equilibrar una mica més un servei deficitari, proposem que per igualar tots els preus es mantinguin els preus en les matèries que no són música de cobla i en el que en la redacció inicial d’aquestes ordenances es regulaven sota l’epígraf 6 d’Escola de Cobla Conrad Saló, es proposa desglossar les matèries en diferents conceptes i equipar-ne el preu els que en la redacció inicial es regulaven sota l’epígraf 6.2 Aula de Música. Aplicació a partir del curs 2012-13.

B) apartat 13 prestació de serveis de la brigada municipal d’obres i serveis

Ajustar l’import del preu hora del personal de la brigada municipal d’obres i serveis al cost real del serveis generals i  per la recollida d’animals a la via pública.

 

Preu hora- oficial

24,00

Preu hora- peó

20,00

Desbrossar per hora

25,80

Màquina de netejar per hora

31,00

 

Per recollida d’un animal extraviat a la via pública

( 1ª i 2ª recollida) no festiu

( 3ª i successives )no festiu

 

( 1ª i 2ª recollida) festiu

( 3ª i successives ) festiu

 

37,00

74,00

 

44,00

88,00