24 desembre de 2011 a les 0:51

El Ple de l’Ajuntament crea el Consell de Govern per coordinar els afers que se sotmetin a la Junta de Govern Local

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat crear l’òrgan complementari anomenat Consell de Govern, que té per objecte informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la junta de govern local. En el Consell de Govern hi pot personal tècnic intern o extern per assessorar. La voluntat de l’Ajuntament és aconseguir que la Junta de Govern Local sigui un òrgan més eficaç i expeditiu en la resolució de propostes d’acord.

El Consell de Govern es reunirà cada dimarts, a les sis de la tarda, tot i que es faculta a l’alcalde per modificar el règim de sessions de la manera que es cregui adient. El Consell de Govern està format per tots els regidors de l’equip de govern i será presidit per l’alcalde o la persona en qui delegui. Les decisions d’aquest consell en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament de caràcter informatiu o consultiu.

El ple també ha acordat crear les comissions informatives de caracter permanent:

– Urbanisme; Via pública i Serveis; Medi Ambient.

– Cultura; Educació; Esports; Joventut i Cooperació.

– Hisenda i patrimoni; Administració i règim intern; Seguretat ciutadana; Gent Gran; Serveis Socials; Habitatge i Sanitat; Comunicació.

– Promoció i Desenvolupament local; Noves tecnologies; Participació Ciutadana.

Les comissions informatives prendran els acords pel sistema de vot ponderat i estaran integrades per un president, que será l’alcalde, el secretari municipal o persona en qui delegui i com a   

Vocals:

                          – 3  representants  del Grup Municipal d´ESQUERRA

                          – 3  representants  del Grup Municipal de PSC

                          – 2 representants  del Grup Municipal de CIU

                          – 1 representant    del Grup municipal d´ICV-EUiA

                          – 1 representant    del Grup municipal del PPC

L’Ajuntament també ha acordat crear la Comissió especial de comptes, amb les funcions assenyalades pels articles 58, 101 i 104.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la composició de la qual serà coincident amb la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda.

Les sessions ordinàries de les comissions informatives es convocaran amb una periodicitat mensual en els dies i hores que s´indiquen:                  

– URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT: El dijous de la setmana abans de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.

– CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT;  COOPERACIÓ: El dilluns de la setmana abans de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.

– HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; GENT GRAN; SERVEIS SOCIALS I SEGURETAT CIUTADANA; HABITATGE I SANITAT,       COMUNICACIÓ: El dimecres de la setmana abans de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.

– PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL; NOVES TECNOLOGIES; PARTICIPACIÓ CIUTADANA El dilluns de la setmana abans de la sessió ordinària del Ple municipal a les 21 h.

El Ple també ha acordat crear l’òrgan complementari anomenat Junta de Portaveus, del qual en formaran part tots els portaveus dels grups municipals sota la presidència de l’alcalde de la corporació, qui en decidirà el seu règim de convocatòria. La seva funció serà tractar amb la Presidència tants assumptes com afectin l’ordenació dels de la Corporació.