24 desembre de 2011 a les 1:18

El Ple de l’Ajuntament nomena els membres del Consell Regulador de la marca ‘Ceràmica de la Bisbal’

El ple de l’Ajuntament ha nomenat com a membres del Consell Regulador  Daniel Sabater i Selrà, de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, i Xavier Rocas i Gutiérrez, del Terracotta Museu. El reglament d’ús de la marca estableix que es crearà el Consell Regulador per tal de vetllar pel compliment del propi reglament per tal de garantir-ne l’origen i la qualitat, el qual ha d’estar constituït, entre altres membres per dos tècnics responsables, un vinculat a l’àrea de Promoció de la Ciutat i l’altra al Terracotta Museu.

El ple també ha aprovat la creació del Consell Regulador de la marca Ceràmica de la Bisbal i nomenar-ne els membres següents:

a)    L’alcalde o regidor en qui delegui.

b)    El regidor delegat de Promoció de la Ciutat.

c)    Tècnic de l’àrea de Promoció de la Ciutat, el Sr. Daniel Sabater i Selrà

d)    Tècnic vinculat al Terracotta Museu, el Sr. Xavier Rocas i Gutiérrez

e)    Representant del sector comercial, la Sra. Laura Matas i Balaguer, i la Sra. Mònica Sabeña Serra com a suplent

f)     Representat del sector productiu, el Sr. Jordi Trayter i Andreu, i el Sr. Lluís Aparicio Macías com a suplent.

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va obtenir en data 02/06/2010 el títol oficial de concessió de la marca comunitària “Ceràmica de la Bisbal” nº 8.723.504 en la classe 19 (materials de construcció no metàl·lics), la classe 21 (articles de ceràmiques per ús domèstic) i la classe 35 (serveis d’importació i exportació; serveis de venda al detall en comerços i mitjançant xarxes mundials telemàtiques; venda al major; venda per correu; venda per catàleg; promoció de vendes per a tercers, tot això relacionat amb els materials de construcció de ceràmica i els articles de ceràmiques per ús domèstic.

La marca és principalment un distintiu d’origen que certifica que la ceràmica identificada amb aquesta marca compleix uns requisits establerts mitjançant un reglament.

El reglament d’ús de la marca “Ceràmica de la Bisbal”, va ser validat pels sectors econòmics implicats, així com pel Consell d’Iniciatives Econòmiques en data 17/03/2011, i que va ser aprovat en el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en data 29/3/2011.