12 novembre de 2018 a les 13:08

El projecte de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va acordar l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu actualitzat de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà. Això va ser el passat 29 d’octubre i també inclou la llista de béns i drets afectats per l’execució de les obres, clau LSA.00080/01.P1, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependència de l’ACA del carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, a la Demarcació Territorial Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua, (Carrer del Ciutadans, 11), o a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Es pot consultar el projecte al web de l’ACA a través d’aquest enllaç.

Durant aquest termini, particulars, entitats i organismes afectats per l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.