27 gener de 2017 a les 14:22

Es prorroga l’exposició pública de l’Ordenança reguladora del règim d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl

La sessió ordinària del Ple municipal de l’Ajuntament de la Bisbal celebrat el passat 22 de desembre del 2016 va acordar prorrogar el termini d’exposició pública de l’Ordenança municipal reguladora del règim d’intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl pel termini de 30 dies hàbils. La finalitat és que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant també la inserció de l’anunci corresponent al BOP i al tauler d’edictes del consistori.

Així doncs, l’exposició pública del text aprovat inicialment queda prorrogada fins el proper 23 de febrer de 2017. Es pot consultar l’ordenança en aquest enllaç.