16 desembre de 2021 a les 17:00

Exposició pública del projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis de la Bisbal

|

S’ha publicat al Butlletí Oficial Provincial (BOP) de Girona l’anunci d’aprovació inicial per segona vegada el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal de la Bisbal d’Empordà, projecte que es sotmet a informació pública en el BOP de Girona i a la seu electrònica de l’Ajuntament per un termini de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació en el BOP, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions en el Registre General de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Es pot consultar l’edicte a través dels documents adjunts a aquesta publicació.

El projecte en suport digital pot ser consultat en línia a través d’aquest enllaç web i/o en  suport paper, així com l’expedient administratiu, també podran ser consultats per a qualsevol persona interessada a les oficines municipals de l’Ajuntament de la Bisbal (Pl. del Castell, 10 – Àrea de Medi Ambient) tots els dies feiners (de dilluns a divendres), entre les 9 i les 14 hores.