4 agost de 2016 a les 13:37

Informació important: L’aigua de la xarxa pública de la Bisbal d’Empordà no és apta ni per beure ni per cuinar.

Mitjançant els darrers controls de qualitat de l’aigua que es fan de forma periòdica, SOREA l’empresa gestora del subministrament, ha detectat una concentració de productes fitosanitaris a la xarxa d’aigua d’abastament públic a la Bisbal d’Empordà per sobre de la concentració màxima permesa de O,1~g/l (segons el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà).

En la mostra es detecta presència de Diuron en una concentració de 0, 19~9/l i de Terbutilazina en una concentració de 0,53 Ilg/l, la concentració d’ambdues substàncies està per sobre del valor permissible segons normativa estatal.

Les concentracions detectades en les mostres estan per sota dels valors guia que estableixen diferents organismes internacionals, com la OMS (Organització Mundial de Salut).

En el cas del Diuron no ha establert encara un valor guia, i en el cas de la Terbutilazina estableix un valor màxim de 7 Ilg/l. D’acord amb els criteris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es comunica a la ciutadania que l’aigua de la xarxa pública de la Bisbal d’Empordà no és apta ni per beure ni per cuinar.

Tot i això, l’aigua es pot continuar utilitzant per a dutxar-se, rentar la roba, rentar els estris de cuina, regar les plantes o altres usos sense risc per a la salut. Tanmateix les diferents administracions actuants efectuaran controls continus que permetran valorar les mesures correctores aplicades en la fi de restablir el més aviat possible les condicions aptes pel consum.

Atès que un dels motius de la concentració d’aquestes substàncies pot ser provocat pels baixos nivells d’aigua dels pous es demana i es recomana a la població un consum moderat de l’aigua de xarxa, evitant el seu malbaratament.

Davant aquest fet agraïm la col’laboració i la comprensió envers aquesta situació .