16 novembre de 2021 a les 11:28

Informació sobre la plusvàlua i l’adequació de l’Ordenança fiscal municipal al decret 26/2021

El passat 9 de novembre el número 268 del BOE va publicar el Reial decret llei 26/pel qual s’adapta el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) a la sentència del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucional i va anul·lar el precepte de la Llei que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l’impost i n’impedeix la liquidació. Així, fins que no s’adaptin els sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, no és possible autoliquidar ni liquidar l’impost. Les persones obligades a tributar a conseqüència de la transmissió d’un immoble hauran de presentar a través del Registre municipal una declaració de la transmissió feta i, alhora, adjuntar les escriptures de venda i d’adquisició. En el moment en què s’hagin modificat els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui.

En aquest sentit, el consistori també s’informa que s’han iniciat els tràmits pertinents per a adequar l’Ordenança fiscal municipal al Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre. A través dels documents adjunts es pot consultar la sentència del Tribunal Constitucional i el Reial decret llei 26/2021, que entra en vigor el 10 de novembre de 2021 i que és directament aplicable.