28 desembre de 2022 a les 12:34

L’Ajuntament de la Bisbal aprova definitivament el pressupost pel 2023 per seguir assolint els reptes marcats

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar ahir, dimarts, definitiviament el Pressupost per l’any 2023 en el que va ser el darrer Ple Municipal d’enguany. i ja es pot consultar en línia a través del web municipal. Amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i En Comú Guanyem), el Pressupost consolidat per a l’any 2023 suma 17.938.302,39 euros. «Amb aquest pressupost, continuem treballant per assolir els reptes que ens hem marcat com a ciutat», va explicar l’alcalde Enric Marquès. «Tenim la responsabilitat política de ser curosos en la seva execució, sobretot pel que fa al control de la despesa que és evident que ha d’anar d’acord amb els ingressos previstos», va afegir. «Entre tots hem de fer que l’administració sigui més eficient i doni solució als reptes que ens hem d’anar imposant per transformar la nostra ciutat. És indispensable continuar amb les polítiques actives a favor de la cohesió social, la promoció de la ciutat i el comerç, l’educació, l’esport, la cultura i la conservació del medi ambient», va explicar Marquès.

D’una banda, pel que respecta a la previsió de despeses, al Capítol 1 de despeses de personal, al pressupost s’ha previst ja els increments anunciats pel govern espanyol pel que respecta al sou dels funcionaris públics, que per conveni es fa extensiu als laborals i es continua amb el procés de reestructuració de places de l’ajuntament amb la finalitat de reforçar-ne l’estructura interna per ser més eficaços i millorar el servei. El cost del capítol 1 per a aquest any 2022, serà de 7.274.949,23 €, el que representa el 51,80 % dels ingressos corrents previstos. «L’elevat import del capítol 1 es deu, bàsicament, a que des de l’ajuntament se segueixen efectuant un seguit de serveis que es consideren ‘impropis’, que en molts dels ajuntaments del país, a dia d’avui, s’han externalitzat, o es considera que, al estar conveniats amb alguna altra administració, l’ajuntament no els hauria de prestar de forma directa», va explicar Marquès fent referència a l’informe econòmic financer i esmentant serveis com l’atenció a la gent gran des de la residència geriàtrica, la llar d’infants i els efectius destinats a alguna de les àrees socials. «Aquesta recomanació sembla obviar, però, que el cost del servei en aquest cas passaria al capítol 2, afegint-s’hi, a més, l’increment del % necessari que suposaria el cost de la gestió de personal de la residència per part d’una empresa externa. Al meu criteri, és evident que aquesta opció no és gens adequada ni pels usuaris del servei ni per l’ajuntament», va afegir l’alcalde. Per a la residència de gent gran, s’ha previst un increment de 6 places d’auxiliar de geriatria, degut al dèficit de personal estructural que s’ha anat evidenciant aquests últims exercicis. Per a la llar d’infants, s’ha incrementat el número d’educadores per fer front a l’increment d’alumnat a infantil 2 (I2) donat l’establiment de la gratuïtat d’aquesta etapa per part del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, als Capítols 2 i 4, el document aprovat definitivament contempla «seguir comptant amb una previsió pressupostària important pel que fa a les partides de manteniment i millora dels espais públics de la ciutat, i s’està treballant en la redacció de diferents projectes per a ampliar-los». Es mantenen amb caràcter genèric les partides creades per donar suport a la ciutadania i s’ha tingut en compte l’increment del subministrament d’electricitat, gas i carburant a l’hora de dotar el capítol 2. També es manté, tot i que s’ha reduït en relació al pressupost de 2022, el capítol 4 de subvencions. «Al pressupost es continua apostant per la formació, els projectes socials que afavoreixin la interrelació entre les diferents comunitats culturals que vivim a la ciutat, l’acompanyament a les persones per a la seva integració en el món laboral, la promoció de la ciutat, els ajuts al sosteniment de la nostra xarxa comercial, la col·laboració amb els diferents grups i associacions que composen el teixit educatiu, esportiu, cultural, social i comercial de la Bisbal i el treball conjunt, des del pla estratègic, amb els municipis veïns que el conformen», va argumentar Marquès.

Pel que fa al Capítol 6, a inversió l’alcalde va explicar que «cal seguir fent esforços per anar-nos posant al dia en matèria d’inversió i, per a aquest any 2023, cal tornar a pressupostar algunes de les inversions previstes pel 2022 ja que, tot i que finalment el préstec previst al pressupost 2022 s’ha reduït en base a que algunes de les accions d’inversió s’han acabat programant a compte del romanent generat per la liquidació del pressupost 2021, el projecte de nova construcció de vestidors al Pavelló municipal d’esports ha incorporat, també, les actuacions al total de la instal·lació en matèria de prevenció d’incendis i supressió de barreres arquitectòniques, i puja la quantitat de 1.350.000,00 €», va explicar l’alcalde Enric Marquès. Atès que es tracta d’una prioritat des de l’inici de legislatura, ha calgut dur a terme una modificació de crèdit pressupostari en relació a la finalitat del préstec que es demana aquest final d’any 2022, amb l’objectiu de dur a terme l’aprovació del projecte i la licitació de l’obra entre aquests últims mesos de l’exercici actual i el primer trimestre de 2023. Així, inicialment es preveu demanar un préstec de 1.713.891,40 € en base a una despesa de 3.771.604,94 €. La diferència es dotarà, bàsicament, per medi de subvencions, si arribada la liquidació del pressupost 2021 hi ha un marge de maniobra amb el romanent, amb fons propis. Aquest import inicial, incloent el préstec demanat el 2022, suposaria un endeutament de l’ajuntament del 64,73 %.

Pel que fa referència a la previsió d’ingressos, al capítol 1 és de 4.198.500 €, amb un increment de 100.000 euros als impostos directes, atès que aquests darrers dos anys s’ha treballat la revisió dels padrons d’IBI urbana. En el capítol 2 es preveuen ingressos de 180.000 €; 4.721.310 €, al capítol 3; i 4861.387,50 € per al capítol 4.  Quant a l’increment de les previsions inicials per a la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus, s’incrementa en 75.000 € respecte a aquest any 2022. «Estem en la mateixa línia que l’IBI i es tracta de fer aflorar aquesta feina interna de revisió i posada al dia de padrons d’escombraries que estem fent els últims anys i que, tot i que més lentament del que ens agradaria, es va posant de manifest». Al capítol 4, s’ha tingut en compte l’increment del 5% en l’aportació de l’Estat, atesos els anuncis fets en aquest sentit per part del Ministerio. També s’ha tingut en compte l’ingrés de les subvencions que de forma continuada han esdevingut recurrents o subvencions de nova creació com l’aportació del Departament d’Educació que implica la gratuïtat de l’etapa educativa Infantil 2, i que ha de suplir els ingressos que arribaven al consistori fins ara per part de les famílies.

Finalment, al Capítol 7, d’entrada aquest 2023 la Bisbal comptarà amb dues aportacions que preveuen inicialment transferències de capital, en ambdós casos es tracta de subvencions de l’ACA per un import aproximat de 400.000,00 € i 322.051,18 €, una de les quals a dia d’avui ja s’ha demanat i l’altra està en tràmit. L’Ajuntament també disposarà amb la subvenció Next Generation del Ministerio de Transportes, d’1.328.162,36 €, que permetrà dur a terme els treballs de millora d’eficiència energètica de l’edifici de les Escoles Velles, l’accessibilitat i la seva conservació. «Cal ressenyar també, en aquesta memòria, que hem optat a 6 fons Next Generation més: en cas que se’ns n’atorgui algun més, es farà la corresponent modificació pressupostària de generació de crèdit», va concloure l’alcalde.