27 febrer de 2024 a les 12:25

L’Ajuntament de la Bisbal aprova definitivament un pressupost que retalla despesa de personal i prioritza la via pública, la seguretat i començar a solucionar els talls d’aigua

El plenari de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar ahir definitivament el pressupost municipal per a l’any 2024, que suposa un canvi en la hisenda municipal en revertir la situació dels pressupostos, tant en matèria d’ingressos com de despeses. Després d’haver-se aprovat inicialment a la sessió ordinària del passat 22 de gener, ahir es va aprovar definitivament amb els vots de l’equip de govern (PSC, Compromís-Junts i Tots x la Bisbal). El pressupost consolidat és de 15.136.143, 41 euros, amb un estalvi de 450.000 euros entre ingressos i despesa corrent, quantitat que es destinarà íntegrament a inversió amb recursos propis.

Personal
Com a principal novetat, en el Capítol 1 (despeses de personal) per primera vegada en els darrers anys es redueix la quantia destinada al pagament de personal que -com es pot veure en el quadre adjunt- s’ha anat incrementant de forma important en els exercicis anteriors. Aquest decreixement era un dels compromisos del nou govern municipal.

El 2024, en canvi, la partida queda per sota dels set milions d’euros, tot i que s’hi contempla l’increment de retribucions establert per les lleis de pressupostos de l’Estat. Per aconseguir-ho s’ha fet incidència en la rebaixa de les despeses en matèria de personal en aquells serveis que es presten amb personal per sobre de la ràtio establerta i algunes places que l’actual equip de govern no preveu ocupar, atès que es considera que les àrees es troben amb personal suficient (com és el cas d’una nova plaça d’arquitecte municipal). «Això permetrà poder continuar donant els mateixos serveis i, fins i tot, potenciar-ne algun de caire social», va explicar l’equip de govern.

Capítol 1 despesa personal
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Inicials 5.996.424,85 6.565.338,21 6.610.029,94 6.800.000,00 7.274.949,23 6.995.000,00

Despesa corrent
Pel que fa al Capítol 2 (despesa en bens i serveis), s’han pres mesures per rebaixar aquesta despesa sense afectar la qualitat del servei. Per exemple, en el pressupost d’inversió es contemplen mesures per reduir la despesa elèctrica que repercutiran en aquest Capítol 2. 

El Capítol 2 (de despesa) en el pressupost del 2023 superava per primera vegada els 5 milions d’euros, que enteníem que era «una situació insostenible en el temps». Per això, enguany es planteja una reducció fins els 4.886.089,33 euros, el que suposa una reducció del 2,5%, tot i l’increment del IPC que provocarà també un increment de les despeses.

Pel que fa a la part de despesa de Capítol 2 destinada a les activitats culturals i socials, aquestes s’han mantingut perquè no suposin cap rebaixa en la prestació de serveis per part de l’Ajuntament. Incidint en aquesta mateixa línia, les subvencions que l’Ajuntament atorga a les entitats del municipi per a la realització d’activitats serà de 892.000 euros, la quantia més important dels darrers anys i que suposa un increment de 10% respecte l’any 2023.

Cal destacar que per al pressupost de 2024 «s’ha fet un esforç per pressupostar en base a les obligacions reconegudes de l’exercici anterior, amb les adaptacions previstes per l’evolució dels carburants i de l’energia elèctrica, etc», ha explicat l’equip de govern. «En pressupostos anteriors s’optava per inflar ingressos artificialment (mai s’arribava a les xifres pressupostades) i per no cobrir la totalitat de les despeses previstes», van argumentar. «En el pressupost de 2024, en canvi, aquesta moderació en els preus dels subministres, conjuntament amb les mesures de contenció que s’aplicaran en el control de la despesa, la implementació del pla de contractació i la licitació pública de bens i serveis, així com un control previ exhaustiu de la despesa, ha de suposar que la xifra final del Capítol 2 sigui la més baixa de la sèrie estudiada», van afegir.

Inversió
Enguany es fan inversions per valor de 1.049.825,61 euros, dels quals 450.000 euros seran amb recursos propis, «canviant la tendència dels darrers anys ja que des del 2017 no s’havia finançat mai inversions amb recursos propis», va matisar l’equip de govern.

ADQUISICIÓ ARMILLES ANTIBALES 12.000,00
INSTAL.LACIO PLAQUES SOLARS EDIFICI RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 45.105,71
INSTAL.LACIÓ PLAQUES SOLARS PAVELLÓ FIRAL 133.014,51
RENOVACIÓ DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT DELS POUS DEL CASTELL FINS AL NUCLI URBÀ 599.825,61
HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE CANONADA DISTRIBUCIÓ AIGUA 30.000,00
REPOSICIÓ PISTA PAVELLÓ D’ESPORTS 20.000,00
REPOSICIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM 50.000,00
EQUIPAMENT INFORMÀTIC 6.579,78
PLA ANUAL  VIES I ESPAIS PÚBLICS 100.000,00
HONORARIS ENCÀRREC PROJECTES (PLA DIRECTOR) 50.000,00
CLIMATITZACIÓ OFICINA POLICIA LOCAL 3.300,00
∑ TOTAL INVERSIONS 2024 1.049.825,61

El nou equip de govern aposta per 4 grans línies de inversió:

– Seguretat: Policia Local més formada i més ben equipada, amb una partida de 58.000 euros per instal·lar més càmeres de vigilància, partida que s’ha avançat mitjançant una modificació de crèdit prèvia

– Subministrament d’aigua potable: hi ha prevista una partida per renovació de la canonada de subministrament i una segona partida per la redacció del projecte de la canonada d’aigua, que ha de permetre canviar tota la canonada que darrerament està causant els problemes a tota la ciutat.

Via i espais públics: una partida d’inversió de 100.000 euros per a la via pública (enllumenat, voreres, etc) finançats íntegrament amb recursos propis i que s’afegeix a la resta de partides que hi ha en el pressupost per aquest mateix concepte i que s’afegeix també al Pla de Xoc que s’està executant en aquests moments.

Més eficiència energètica: Partides per millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals per fer front al canvi climàtic, i millorar la factura d’energia elèctrica de l’Ajuntament.

Crèdits i interessos
En el quadre que adjunt a continuació es pot veure l’increment dels Capítols 3 i 9 respecte els darrers anys, un increment que s’ha duplicat en aquest mandat i que, enguany, suposa un increment de pagaments de crèdits (amortització + interessos) de prop de 300.000 euros respecte l’any anterior i de 700.000 euros respecte el 2020. «Aquest increment ve donat, per una banda, perquè l’equip de govern anterior només podia invertir anant a crèdit i, per l’altra, perquè els darrers crèdits els van sol·licitar amb termini de carència, és a dir, sense pagar el seu retorn els primers anys de vigència», ha detallat l’equip de govern.

Capítols 3 i 9
2019 2020 2021 2022 2023 2024
interessos 130.008,13 43.000,00 33.168,38 21.632,62 245.743,06 251.587,55
amortitzacions 864.375,70 548.000,00 496.501,88 749.149,33 651.790,17 927.885,59
Total 994.383,83 591.000,00 529.670,26 770.781,95 897.533,23 1.179.473,14