17 novembre de 2021 a les 11:11

L’Ajuntament de la Bisbal aprova inicialment un pressupost pel 2022 que referma el seu compromís amb la ciutadania

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar ahir inicialment el Pressupost General del 2022 en un Ple Municipal extraordinari. Amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i En Comú Podem) el Pressupost consolidat per a l’any 2022 suma 15.569.328, 97 euros. «Posa de manifest el grau de compromís amb la ciutadania bisbalenca, malgrat la complicada situació que hem estat vivint els darrers mesos», va explicar l’alcalde Enric Marquès. «Com hem dit sempre, és des dels governs municipals que hem de transformar la societat en la que vivim, impulsant polítiques actives a favor de la cohesió social, la promoció de la ciutat, el comerç, l’esport, l’educació, la cultura i la conservació del medi ambient», va afegir. L’alcalde va defensar que  amb aquesta finalitat l’administració local ha de ser més eficient i més propera als ciutadans, per tal de poder fer una gestió acurada i transparent dels recursos públics, que ens ha de servir per transformar la societat. «Amb aquest pressupost, continuem treballant per assolir els reptes que ens hem marcat com a ciutat», va concloure.

D’una banda, pel que respecta a la previsió de despeses, al Capítol 1 de despeses de personal, al pressupost s’ha previst ja l’increment anunciat pel govern espanyol del 2,00 % del sou dels funcionaris públics, que per conveni es fa extensiu als laborals, i es continua amb el procés de reestructuració de places de l’ajuntament amb la finalitat de reforçar-ne l’estructura interna per ser més eficaços i millorar el servei. El cost del capítol 1 per a aquest any 2022, serà de 6.800.000,00 €, el que representa el 52,61% dels ingressos corrents previstos. «L’elevat import del capítol 1 es deu, bàsicament, a que des de l’ajuntament es venen efectuant, des de ja fa anys, un seguit de serveis que es consideren ‘impropis’, que en molts dels ajuntaments del país, a dia d’avui, s’han externalitzat, o es considera que, al estar conveniats amb alguna altra administració, l’ajuntament no els hauria de prestar de forma directa», va explicar Marquès fent referència a l’informe econòmic financer i esmentant serveis com l’atenció a la gent gran des de la residència geriàtrica, la llar d’infants i els efectius destinats a alguna de les àrees socials. «Seguint les recomanacions de la intervenció municipal, caldrà fer un seguiment exhaustiu de la despesa de cada servei,  estudiar el cost i el benefici que se’n desprèn a final d’any i continuar amb l’anàlisi de cada una de les àrees per tal d’adequar l’estructura de la plantilla municipal als reptes del futur», va afegir l’alcalde.

D’altra banda, als Capítols 2 i 4, el document aprovat inicialment contempla «seguir comptant amb una previsió pressupostària important pel que fa a les partides de manteniment i millora dels espais públics de la ciutat, i s’està treballant en la redacció de diferents projectes per a ampliar-los». Es mantenen amb caràcter genèric les partides creades per donar suport a la ciutadania, tot i que, inicialment, s’ha reduït l’import dels capítols 2 i 4 en 249.000,00 €, atès que s’ha minoritzat el compte d’ingressos corres-ponent a l’impost d’increment de valor de terrenys urbans (plusvàlues) arrel de la sentència del tribunal constitucional, i a l’espera que s’acordi el nou tipus de càlcul en referència a aquest impost, que inicialment podia suposar per a l’ajuntament una entrada de ingressos per valor de 250.000,00 €. «Al pressupost es continua apostant per la formació, els projectes socials que afavoreixin la interrelació entre les diferents comunitats culturals que vivim a la ciutat, l’acompanyament a les persones per a la seva integració en el món laboral, la promoció de la ciutat, els ajuts al sosteniment de la nostra xarxa comercial, la col·laboració amb els diferents grups i associacions que composen el teixit educatiu, esportiu, cultural, social i comercial de la Bisbal i el treball conjunt, des del pla estratègic, amb els municipis veïns que el conformen», va argumentar Marquès.

Pel que fa al Capítol 6, a inversió l’alcalde va explicar que «cal fer un esforç per anar-nos posant al dia en matèria d’inversió, tot i que és evident que, per fer-ho, caldrà disposar d’un altre préstec bancari, les previsions fetes al pressupost es poden anar modificant si s’aconsegueixen més subvencions que alleugereixin l’import inicial a demanar». Així, inicialment es preveu demanar un préstec de 1.420.000,00 € en base a una despesa de 2.545.000,00 €. La diferència es dotarà, bàsicament, per medi de subvencions, alineació de patrimoni i, si arribada la liquidació del pressupost 2021 hi ha un marge de maniobra amb el romanent, amb fons propis. Aquest import inicial  1.420.000,00 €,  suposaria un endeutament de l’ajuntament del 62,67 %. Inclouria actuacions com l’avenç cap a l’estalvi energètic (millores en l’enllumenat públic i en l’eficiència energètica als edificis municipals), actuacions en edificis municipals (adequació d’edificis municipals per a habitatges socials, rehabilitació de l’edifici de l’Església de la Pietat, l’adequació de la residència de gent gran, primera fase d’adequació de Can Formatger i possible ampliació de la partida per construir els vestidors del Pavelló), actuacions a la via pública, actuacions per a la millora del parc de serveis a la ciutadania (expropiacions i l’enderroc dels edificis de l’Illa del CAP per a la seva ampliació).

Pel que fa referència a la previsió d’ingressos, tenint en compte la situació actual, l’Ajuntament ha optat per  ajustar les previsions en els capítols 1 a 4, rebaixant a 1.000,00 € la partida d’ingressos relativa a l’impost d’increment de valor de terrenys urbans (plusvàlues) arrel de la sentència del tribunal constitucional, i  assumint el topall màxim de l’increment anunciat per part del Govern de l’Estat, d’un 13% en la participació dels ajuntaments en els tributs de l’Estat, tot entenent que les disposicions que s’adoptin per part del govern central en relació a les noves referències de càlcul de les plusvàlues compensin, si s’arribés a donar el cas, una disminució en índex  de participació dels ajuntaments en els tributs estatals. També al capítol 4 es continua preveient el pagament d’una part dels endarreriments corresponents a les subvencions dels últims anys per a la llar d’infants, tot i que caldrà veure que representa per a l’ajuntament l’anunci de gratuïtat en el tercer curs d’educació infantil (P-2) que per part de la Generalitat sembla que es farà efectiu a partir del mes de setembre de 2022.

Finalment, al Capítol 7, d’entrada, l’Ajuntament de la Bisbal compta amb dues aportacions que preveuen inicialment transferències de capital. En ambdós casos es tracta de subvencions bianuals de la Diputació de Girona i, en el cas d’obtenir-ne alguna més, es farà la corresponent generació de crèdit.