24 desembre de 2010 a les 9:27

L’Ajuntament de la Bisbal aprova les ordenances fiscals del 2011 i la creació de l’Escola Municipal de Música ‘Conrad Saló’

El Ple de la corporació municipal va decidir aquest dijous estimar parcialment algunes de les al·legacions presentades tant pel PSC com per ICV i va aprovar així, per set vots a favor (ERC, CiU i ICV) i quatre en contra (PSC) les ordenances fiscals per al 2011. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va agrair les aportacions fetes i va coincidir amb el portaveu d’ICV, Pere Teixidor, que cal donar difusió a les Ordenances fiscals.
Així, es van estimar les al·legacions d’ICV d’incorporar una bonificació d’un 10% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, pels vehicles híbrids, que  combinen un motor mogut  por energía eléctrica que prové  de bateries i un motor de combustió interna. 
També s’han modificat les bonificacions potestatives de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Així, s’atorgarà una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a les que incorporin sistemes d’estalvi energètic, així com de la xarxa de distribució, sempre i quan no fos obligatori d’acord amb la normativa vigent. Serà condició i requisit per a la seva concessió el vistiplau de la Junta de Govern local, a proposta dels serveis tècnics municipals. La bonificació s’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, el quals informaran a l’àrea d’intervenció, i es procedirà a efectuar una devolució d’ingrés.
També es concedirà una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats corresponent a aquest Capítol, sempre i quan no estiguin obligats d’acord amb la normativa vigent . 
El Ple també va estimar parcialment l’al·legació del PSC per fixar un tipus  de gravamen del 3,5% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Igualment, es van desestimar la resta d’al·legacions presentades. 
Les Ordenances fiscals que han de regir pel proper exercici 2011, varen ésser informades a la Comissió informativa d’hisenda del dia 22 d’octubre 2010 i aprovades pel Ple de la Corporació en data 26 d’octubre 2010 amb els vots  favorables d’ERC  i CIU i es vot en contra del grup municipal del PSC i abstenció del grup municipal ICV-EUiA. El 10 de desembre, data límit per presentar al·legacions, els portaveus dels Grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ramon Romaguera, i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Pere Teixidor,  respectivament, van presentar les al·legacions referides anteriorment.
El Ple va aprovar la creació de l’Escola Municipal de Música ‘Conrad Saló’ i la sol·licitud de reconeixement del projecte del centre. La regidora de Cultura, Núria Anglada, va explicar que el projecte va més enllà d’una escola de cobla tot i que no deixarà de banda aquesta especificitat. La regidora va explicar que, un cop reconeguts com a escola municipal de música serà possible establir un conveni amb la Generalitat que permetrà rebre subvencions, cosa que suposarà una gran millora per a l’escola. Tant el regidor d’ICV, Pere Teixidor, com el del PSC, Albert Pacheco van demanar a Anglada que es reforci, en la part que es consideri oportú del projecte, la particularitat d’especial atenció a la cobla. La creació de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló es va aprovar per unanimitat.
Seguint allò que disposa el decret de mesures d’estalvi econòmic, el Ple de la corporació va decidir fer una modificació de crèdit per aplicar la reducció del 5% dels sous dels treballadors a rebaixar l’endeutament de l’Ajuntament. Això suposa una reducció de 225.492,78 euros de la partida de capítol I i l’increment en la mateixa quantitat del capítol 9, de passius financers. 
 
En acabar el Ple l’alcalde de la ciutat va mannifestar l’esperança que l’any vinent sigui el de la recuperació econòmica i va desitjar als regidors i als ciutadans unes bones festes.