26 gener de 2011 a les 10:55

L’Ajuntament de la Bisbal aprova per unanimitat una moció de rebuig a la sentència del Suprem i en suport a la immersió lingüística

La moció, consensuada i aprovada pels grups municipals del PSC, ICV, CiU i ERC, mostra el rebuig a la sentència del Suprem i valora els resultats positius que ha aconseguit el model d’immersió lingüística a l’Ensenyament a Catalunya. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va dir en la defensa de la moció que els grups tenen el convenciment que és el model que cal aplicar i va reclamar unitat enfront de qualsevol atac a la llengua catalana. 
 
Sais va mostrar la satisfacció pel fet que la moció fos consensuada amb tots els grups i va defensar la bondat del model lingüística català, recordant que ha obtingut l’aval de la Unió Europea. L’alcalde va demanar que davant qualsevol sentència que pugui venir en el futur, hi hagi cohesió per part dels grups polítics i la societat civil per defensar el model català.
 
L’alcalde va començar el ple donant la benvinguda al nou secretari, Pere Serrano, i a la nova interventora, Marta Dalmau, incorporats el 10 de gener, i va manifestar el seu agraïment a la tasca duta a terme per Josep Geli i Carmina Casas.
 
10.938 bisbalencs
 
L’Ajuntament va aprovar la revisió del padró d’habitants a 1 de gener del 2011. Durant el 2010 es van registrar 721 altes i 749 baixes, amb la qual cosa, la xifra que l’Ajuntament proposarà a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) és de 10.938 habitants. Posteriorment l’INE haurà de fer les correccions corresponents a les discrepàncies entre les persones que no han renovat la targeta de residència i les que no ho han comunicat a l’Ajuntament. Així, per exemple, el 2010 l’Ajuntament va proposar una xifra de 10.966 habitants i finalment l’INE la va rebaixar fins els 10.397 pel fet que hi havia hagut persones que no havien renovat la targeta de residència i no havien comunicat la baixa a l’Ajuntament.
 
Preus del servei de taxi
 
El ple va aprovar per unanimitat els nous preus del servei de taxi i va acceptar la puja aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya, del 2,8%. Així, la baixada de bandera se  situa en 6,30 euros, el cost del quilòmetre recorregut serà de 1,36 euros.
 
Recurs a la proposta de Trama Urbana Consolidada 
 
El ple va aprovar per vuit vots a favor, els d’ICV, CiU i ERC, i quatre abstencions, les del PSC, interposar una reclamació prèvia al recurs contenciós administratiu contra l’aprovació de la delimitació de la trama urbana consolidada de la Bisbal d’Empordà pel què fa exclusivament a la no inclusió de dos petits àmbits de la zona de la Guardiola assenyalats perquè compleixen totalment els supòsits que cal segons el decret d’ordenació dels equipaments comercials. Es tracta de dues zones residencials plurifamiliars contínues a l’eixample del nucli històric, amb un ús residencial dominant i compatible amb l’ús comercial, quan la proposta de l’Ajuntament de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada els havia inclòs.
 
 Igualment el ple va acordar demanar que els dos àmbits siguin inclosos dins la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi. Amb aquesta aprovació es ratificava una resolució d’alcaldia del 24 de desembre d’interposició de recurs contra la resolució del Director General d’Urbanisme que resol l’aprovació de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de la Bisbal d’Empordà. Segons que va explicar l’alcalde de la Bisbal, un canvi de criteri als serveis d’urbanisme va propiciar l’error i l’Ajuntament s’ha limitat a aplicar la correcció que des de la Direcció General de Comerç es va suggerir.
 
El ple també va complir amb el tràmit de modificar la composició de la Comissió de delimitació territorial municipal, atès que n’ha de formar part el secretari i aquest es va incorporar el passat 10 de febrer. Aquesta comissió queda formada per l’Alcalde, Lluís Sais, el segon tinent d’alcalde, Xavier Dilmé, el regidor de Medi Ambient, Àngel Planas, un responsable de l’oficina del cadastre, Josep Paretas i el secretari de la corporació, Pere Serrano.
 
Nou coordinador de l’oficina del Pla de Barris
 
El ple va aprovar, per set vots a favor i cinc abstencions, el nomenament del nou coordinador de l’Oficina del Pla de Barris, que a partir d’ara serà l’arquitecte municipal Santi Vila. L’alcalde va explicar que l’elecció de Vila ve motivada pel seu gran coneixement del pla, de les mesures i actuacions que contempla i per la seva experiència.
 
El ple va acceptar, en un punt inclòs com a urgent, l’acceptació d’un bé embargat per pagar deutes no coberts per part del seu propietari, després que les dues subhastes que es van fer del bé quedessin desertes. 
 
El ple va votar la urgència de modificar puntualment la relació de llocs de treball i la reorganització de l’àrea d’urbanisme per set vots a favor, una abstenció i quatre vots en contra. La modificació ve motivada per la presa de possessió del nou secretari de la nova interventora, places que van sol·licitar després d’obtenir l’habilitació estatal que es requereix per ocupar aquests llocs. 
 
El ple va aprovar que la persona que feia funcions d’interventor fins el 10 de gener seria a partir d’ara adjunt a intervenció i que la persona que feia funcions de secretari seria cap de l’àrea d’urbanisme i ocuparia la seva funció original de Tècnic de l’Administració General.
 
En l’apartat de precs i preguntes es va demanar si es podia destacar al web municipal la informació sobre les bonificacions fiscals per estalvi energètic i l’alcalde va explicar que es destacarà i es publicarà en el proper butlletí municipal. També es va fer una petició sobre si en una zona on es volen col·locar jocs infantils al carrer Coll i Veí es podria col·locar en el seu lloc un itinerari d’exercici físic per a la gent gran. El regidor Àngel Planas va explicar que la ciutat  tindrà aviat dues zones d’activitat física moderada per a gent gran després que l’Ajuntament demanés a Dipsalut poder ser beneficiari dels itineraris de salut que promou aquesta institució de la Diputació de Girona. 
 
Igualment, es va demanar si es podia reforçar la presència de taulers informatius a la zona sud de la ciutat i el regidor Xavier Dilmé va explicar que l’Ajuntament preveu una segona fase d’instal·lació de plafons informatius per aquest 2011, atenent a peticions veïnals en aquest sentit.
 
El portaveu del PSC en aquest ple, Òscar Aparicio –que feia les funcions de portaveu en substitució de Ramon Romaguera, que havia excusat la seva presència, també es va voler afegir a la benvinguda al nou secretari i a la nova interventora i va voler manifestar l’agraïment ‘a la persona que ha deixat l’àrea d’Intervenció, que passa a ser adjunt a intervenció, que ha passat per diversos llocs en aquest Ajuntament des de l’any 1979, i ens agradaria mostrar un reconeixement a la seva tasca’.
 
L’alcalde, a preguntes dels regidors, va explicar que en properes setmanes es convocarà els representants municipals per parlar del nou planejament i va voler tranquil·litzar la preocupació expressada pel portaveu del PSC en relació a com es pagaran els sous del nou secretari i de la nova interventora i com ho farà l’Ajuntament per complir amb els compromisos adquirits amb els treballadors en relació a la regulació salarial. L’alcalde, Lluís Sais, va explicar que ha demanat un informe al respecte i en funció del que digui aquest informe l’Ajuntament farà les passes necessàries per poder complir l’acord amb els treballadors. Sais va voler ser molt clar i va dir textualment que cal  donar ‘un missatge clar i entenedor, hi ha diners per pagar les nòmines. El que cal és posar els mecanismes necessaris per poder pagar el compromís amb els treballadors’. Sais va ser taxatiu i va dir que l’Ajuntament pot ‘donar cobertura  als compromisos que té’.
 
Finalment, en l’apartat de preguntes del públic, un grup de veïns i comerciants de l’Aigüeta, va manifestar els problemes de convivència generats per un veí de la zona. L’alcalde, en nom de l’Ajuntament, es va comprometre a fer un seguiment estricte del cas per intentar resoldre la situació.