14 març de 2013 a les 12:56

L’Ajuntament de la Bisbal desenvolupa un projecte de formació i treball per joves juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona un projecte de formació i treball per joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb dèficits formatius i amb baixa qualificació. S’entén per persones joves amb baixa qualificació aquelles que no disposen del graduat en ESO i aquelles que, malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els estudis post obligatoris i han abandonat el sistema educatiu. L’especialitat és la de jardineria/forestal.

Aquest projecte té  com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu dels/les joves participants. Consten d’una formació professionalitzadora necessària per al desenvolupament adequat d’un determinat lloc de treball i, si escau, d’una formació complementària específica i vinculada a aquella amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats de les empreses susceptibles de contractar les persones joves.

En aquesta actuació s’hi inclourà la formació destinada a facilitar l’obtenció del títol de graduat en ESO en el cas de participants que no l’hagin obtingut.

El programa Joves per l’ocupació contempla l’adquisició d’experiència professional en empreses mitjançant ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball amb joves participants.