30 novembre de 2009 a les 20:18

L’Ajuntament de la Bisbal promou el reciclatge de l’oli de cuina mitjançant la deixalleria

Per aconseguir el recipient per reciclar l’oli de cuina, a tothom que faci ús de la deixalleria se li donarà un targetó on es marcaran els lliuraments que es facin. Quan s’hagin fet tres lliuraments, que quedaran registrats al targetó, es podrà canviar pel recipient d’oli vegetal a la mateixa deixalleria.

El recipient específic per guardar l’oli de cuina té un tap de seguretat que impedeix que els nens puguin obrir-lo, semblant al que tenen alguns medicaments, que només es pot obrir si es prem i es gira al mateix temps. Igualment, incorpora un embut – filtre, que permet abocar el contingut dels atuells directament al recipient i separar altres restes no líquides. El recipient té una capacitat de 2,2 litres i incorpora l’advertiment que els olis s’han d’haver refredat abans d’abocar-los-hi.

Aquest contenidor d’oli serveix per guardar l’oli vegetal usat a la cuina i que un cop ple es pot buidar en els contenidors específics de la deixalleria. L’oli vell no s’ha de tirar mai per l’aigüera atès el seu caràcter contaminant i que perjudica notòriament el rendiment de l’estació depuradora d’aigües residuals. Els olis vegetals, com els que fem servir a la cuina, són més difícils de degradar per les depuradores biològiques i generen més espumes i elements en suspensió, que dificulten el procés de depurat.