27 abril de 2011 a les 8:22

L’Ajuntament de la Bisbal tanca la liquidació del pressupost de 2010 amb un estalvi net de 688.599,12 €

||Els regidors Àngel Planas

Durant el Ple de l’Ajuntament de la Bisbal d’aquest dimarts es va fer pública la liquidació del pressupost de 2010 amb un resultat pressupostari de l’exercici positiu per import de 4.762.116,36 €. L’estalvi net, quantificat d’acord amb l’article 53 del RDL 2/2004 a data 31 de desembre de 2010 és de 688.599,12 €. El resultat pressupostari ajustat, també és positiu, per import de 559.778,17 €. El Romanent de Tresoreria Total és de 5.922.061,15 €. 

El Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals és de 301.643,16 €.  Respecte a l’estabilitat pressupostària, de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2010, es desprèn que la Corporació es troba en una situació de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (per import de 1.568.249,75 €).

S’han dotat provisions per import de 1.458.971,91 €. D’aquest import, 968.488,65 €, són provisions per insolvències de tributs i preus públics i altres ingressos dels Capítols 1, 2 i 3 del Pressupost. La quantificació d’aquesta provisió s’ha realitzat amb uns criteris de màxima prudència, donat el context econòmic en què ens trobem. Tal és així, que s’han dotat per aquest concepte 397.653,47 € més de l’import que, d’acord amb els criteris admesos per Sindicatura de Comptes en els processos de fiscalització, es consideren adequats. A part, s’han dotat també provisions per import de 490.483,26 € d’operacions no pressupostàries i altres conceptes. L’excés de finançament afectat s’ha quantificat en 4.161.446,08 €.

El ple també va aprovar inicialment el Reglament del servei de Residència Assistida a la Residència Geriàtrica i el Reglament del servei de Centre de Dia a la Residència Geriàtrica amb els vots favorables d’ERC, CiU i ICV-EUiA i quatre abstencions (PSC).

El ple va aprovar per unanimitat la desafectació d’un terreny de domini públic per cedir-lo a la Generalitat per poder-hi construir l’edifici dels Serveis Educatius del Baix Empordà, en una finca segregada de l’escola Joan de Margarit de 1271 metres quadrats, situada carrer Teatre Vell número 10.

Igualment es va aprovar inicialment una modificació del Pla Especial de l’entorn del Castell del Remei per poder fer una ampliació de l’hotel Castell d’Empordà i també es va fer l’aprovació provisional del Pla Especial de Sant Pol per a la recuperació d´espais públics

El ple va acordar per unanimitat la signatura de Conveni amb la Diputació de Girona, sobre la Fira del Circ per al període 2011-2013 gràcies al qual l’organisme supramunicipal aporta 25.000 euros cada exercici per a l’única mostra de circ a la demarcació de Girona.

Igualment es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i ICV-EUiA i l’abstenció del PSC, els preus públics cursos programats per l´Aula d´Adults per al curs 2011-12. La regidora d’Educació, Núria Felip, va explicar que els preus estan congelats en comparació amb el curs anterior tot i que hi ha petits retocs per homogeneïtzar matrícules. Felip també va destacar que s’hi ha inclòs les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb la qual cosa a l’Aula d’Adults ja es fan tots els cursos que cal perquè sigui reconeguda.

El ple també va dur a terme i aprovar el sorteig de les persones que hauran de ser a les meses electorals amb motiu de les eleccions municipals que s’han de celebrar el proper 22 de maig.