8 febrer de 2021 a les 11:35

L’Ajuntament delega diverses competències de recaptació i gestió tributària al Consell Comarcal del Baix Empordà

Tal com va aprovar el Ple municipal de l’Ajuntament de la Bisbal, el consistori delega a favor del Consell Comarcal del Baix Empordà diverses competències en matèria de recaptació i gestió tributària municipal. Així, a partir del 15 de febrer, es traspassa la gestió de la recaptació en període voluntari dels ingressos tributaris següents: l’impost sobre béns immobles (IBI); l’impost sobre activitats econòmiques (IAE); l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); la taxa de cementiri; la taxa de clavegueram; la taxa de recollida de recollida, transport i tractament de residus; i la taxa  del mercat setmanal. A través dels documents adjunts a aquesta publicació es pot consultar el Ban municipal informatiu que s’està distribuïnt a les llars del municipi.

Així doncs, per fer tràmits i gestions relacionades amb aquests impostos i taxes, cal dirigir-se a l’oficina de recaptació del Consell Comarcal: al carrer del Raig, 5 baixos. L’horari és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. També s’hi pot contactar telefònicament al 972 64 09 24 o per correu electrònic a recaptació@baixemporda.cat.

D’altra banda, la presentació d’instàncies relacionades amb aquests tributs (com poden ser sol·licituds de bonificacions i exempcions, ajornaments, canvi de domicili, devolució d’ingressos o domiciliació bancària, entre d’altres) s’haurà de fer a les oficines de registre del Consell Comarcal del Baix Empordà, ubicades al carrer dels Tarongers, 2. L’horari d’atenció al públic és de 9h a 14h, de dilluns a divendres (el servei requereix de cita prèvia al telèfon 972 64 23 10).

El pagament de la resta de tributs municipals se seguirà tramitant a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, mentre que la recaptació executiva continuarà tramitant-se al Consell Comarcal del Baix Empordà.