18 març de 2010 a les 12:03

L’Ajuntament informa de com cal presentar reclamacions a les companyies elèctriques pels perjudicis de la nevada

Tots els abonats clients de les empreses del grup Fecsa Endesa (Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI SL), que són la majoria, el més senzill és que vagin a presentar la reclamació al punt de servei de Fecsa Endesa més proper, a la Bisbal d’Empordà, a la lampisteria Sabrià.

Els clients que no siguin del grup Fecsa Endesa, per exemple,  Iberdrola, poden presentar dues reclamacions: una reclamació contra Iberdrola, que és l’empresa amb qui tenen contractat el servei,  i una altra reclamació contra Fecsa Endesa, com a responsable de la xarxa. Com que Iberdrola no té oficines per atendre el públic, hauran d’enviar la reclamació per correu. La segona reclamació contra Fecsa Endesa sí que la poden presentar als punts de servei de Fecsa Endesa, com la resta d’usuaris.

És important que es puguin justificar els danys i perjudicis que s’hagin de reclamar: tiquets de les coses que s’hagin comprat per afrontar la situació (menjar, generadors, espelmes, piles, llanternes, estufes de gas butà, fogonets, carburant, entere d’altres), també es poden fer fotografies del menjar que s’ha fet malbé, entre d’altres.

D’altra banda, per a totes aquelles persones que tinguin contractada una assegurança de la llar és recomanable que consultin la seva pòlissa, perquè hi ha casos en que l’assegurança cobreix els danys per talls en el subministrament elèctric. Si és així, han de comunicar el sinistre a la companyia asseguradora.

Per a més informació les persones afectades es poden adreçar a l’oficina comarcal d’informació al consumidor a la Bisbal d’Empordà. Els hi facilitarem un model d’escrit per fer la reclamació. Us adjuntem aquest model per a que en pugueu fer també la màxima difusió possible.

RECLAMACIONS PER DANYS CAUSATS PER MÀQUINES LLEVANEUS

Quant a les reclamacions per danys causats per les màquines llevaneus en la seva actuació durant la nevada a les vies responabilitat de la Generalitat cal que s’adrecin a la demarcació de Girona del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, al carrer de Migdia, 84-86, de Girona, codi postal 17003. Cal presentar-hi una instància formal i per qualsevol informació el telèfon és el 972 201200. Aquestes vies són la C-66, que travessa la Bisbal per les Voltes i l’Aigüeta i també la ‘mini-variant’, la carretera de Calonge i la carretera de Cruïlles.

Pel que fa a les carreteres que depenen de la Diputació de Girona, la GIV-6441, que es correspon amb el carrer Nou, cal que s’adrecin a aquest organisme, a la pujada de Sant Martí 4-5, 17004 de Girona. 

LLOGUER DE GRUPS ELECTRÒGENS PER A ÚS PARTICULAR

El punt de servei de Fecsa Endesa a la Bisbal d’Emprodà facilita el lloguer de grups electrògens per a ús particular a aquelles persones que els pugui caldre per pal·liar els problemes de subministrament elèctric que hi pugui haver. Per tenir més informació us podeu dirigir a la lampisteria Sabrià, al carrer del Carme, 51, baixos, de la Bisbal d’Empordà.

EL CONSELL COMARCAL OBRE UNA PLANA WEB ESPECÍFICA ‘AFECTATS PER LA NEVADA’

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha obert una plana web específica amb el nom genèric d”Afectats per la nevada’, que recull la informació necessària per tramitar les reclamacions. Ho trobareu a http://www.baixemporda.cat/ciutadans/187