12 març de 2019 a les 9:49

Llum verda per implantar l’any 2020 a la Bisbal el model de recollida de residus porta a porta

La Bisbal d’Empordà implantarà el model de recollida selectiva porta a porta, consistent en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. L’equip de govern preveu una inversió inicial per valor de més de 500.000 euros. L’Ajuntament de la Bisbal va encarregar a l’empresa Spora Serveis Ambientals un estudi de millora de la recollida de residus al municipi. Al document es posa de manifest l’interès ambiental, social i econòmic de l’aplicació del model de recollida porta a porta de les cinc fraccions a la Bisbal d’Empordà.

En aquest sentit, el pressupost d’aquest 2019 hi preveu una dotació pressupostària després que el Ple municipal del passat mes de febrer aprovés per unanimitat impulsar un nou model de recollida de residus. Aquest es justifica per dos motius: un de mediambiental i un altre d’econòmic. A nivell mediambiental tots els municipis que han implementat el model han vist augmentar exponencialment els seus nivells de reciclatge. En els darrers anys el percentatge de recollida selectiva a la Bisbal d’Empordà ha quedat estancat, les dades estan per sota el 40%. I en el cas de la recollida de la fracció orgànica els resultats són molt baixos (8,1%) i amb un nivell d’impropis del 12,25%, la qual cosa genera unes penalitzacions en el retorn del cànon.

El sistema de recollida de residus més estès a Catalunya és el de segregació en cinc fraccions, l’avaluació dels percentatges de recollida selectiva i els percentatges de presència d’impropis demostren que actualment el sistema més efectiu és el model de recollida selectiva porta a porta, arribant a superar el 75% de recollida selectiva. Aquest model consisteix en què cada veí diposita, els dies indicats, davant de casa seva, les diferents fraccions de brossa corresponents.

La Directiva Marc de Residus de la Unió Europea (2008/98/CE) estableix l’obligació dels estats membres de reciclar com a mínim el 50% dels residus municipals per l’any 2020 i que l’incompliment dels objectius europeus comportarà procediments sancionadors, que tant l’Estat, com la Generalitat de Catalunya, pensa repercutir les sancions que s’escaiguin sobre els municipis. A Catalunya, el PRECAT 20 (el programa general de prevenció i gestió de residus i recursos) estipula que cal incrementar la recollida selectiva dels residus municipals per sobre del 60% respecte els residus generats.

Actualment, a la Bisbal el servei de recollida de la fracció del rebuig es realitza diàriament amb mitjans propis, mitjançant contenidors a la via pública o bé porta a porta en aquelles zones amb carrers estrets. En el cas de la recollida selectiva, el Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona aquests serveis mitjançant convenis de col·laboració amb aquesta administració. Aquests serveis es realitzen amb contenidors per a envasos, vidre, cartró i orgànica disposats a la via pública, mentre que per a les activitats comercials també hi ha establerta diferents recollides específiques porta a porta per al vidre, cartró i orgànica.

Tot i les múltiples campanyes de sensibilització de les diferents administracions, clarament amb l’actual model de recollida de residus amb contenidors a la via pública que es duu a terme a la ciutat, no es podrà aconseguir el 50% de recollida selectiva en els propers anys. És per aquest motiu, que urgeix un canvi de model cap al sistema porta a porta, per assolir els objectius catalans i europeus en matèria de gestió dels residus municipals.

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). L’aplicació de la recollida porta a porta és més senzilla en zones de baixa densitat de població on la identificació dels residus de cadascú és més fàcil. La implantació de sistemes de recollida porta a porta requereix un cert canvi d’hàbits que propicia la participació dels ciutadans, de manera que és necessària una adequada campanya de comunicació. Els models de recollida porta a porta permeten identificar el generador i per tant possibiliten la implantació de sistemes de fiscalització més justos com són els de pagament per generació (per exemple, pagament per bossa o pagament per bujol).