22 febrer de 2014 a les 12:43

Modificació de la licitació de les obres del Terracotta Museu.

El passat dijous 20 de febrer de 2014, l’Alcalde Òscar Aparicio, va decretar la modificació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació de les obres del Terracotta Museu, resolent una al·legació presentada per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, i s’estableix un nou termini de presentació d’ofertes de 26 dies naturals comptadors a partir de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Provincia, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Les obres compten un pressupost total d’un milió d’euros (1.000.000 €) i podran presentar ofertes totes aquelles empreses que acreditin la categoria Grup C subgrup 2 Categoria D, molt més comú que les inicialment previstes en la licitació original. Les ofertes poden presentar millores ja determinades en el plec de condicions, que tenen preferència sobre la baixa  de preu de licitació. 

 

Amb aquest decret és dona una passa més en la finalització de les obres del Museu que han restat aturades des de l’any 2010, per manca de capacitat econòmica de l’Ajuntament per finançar-les.(OAP)