3 maig de 2017 a les 18:46

Oberta la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer del 2017

Segons la resolució GAH/786/2017 del passat 12 d’abril, queda oberta la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2017. El termini per presentar-s’hi fins el 19 de juny de 2017.

Les sol.licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva i amb ordre de prelació. La poden demanar les persones físiques titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Cal acreditar la residència legal a Catalunya, els ingressos suficients per a pagar el lloguer i que no superin el màxim establert a la base 5 de la convocatòria. Es tenen en compte els ingressos de l’any 2015. També cal no pagar un lloguer mensual superior a 450€ a la demarcació i estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer. La Base 6 parla de l’import de la subvenció que es un 40% de l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€.

Els interessats es poden dirigir a l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà.