16 gener de 2020 a les 17:41

Pla comarcal per la diversitat afectiva sexual i de gènere del Baix Empordà per garantir els drets de les persones LGTBI

El Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà és un instrument per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) i per a l’elimi­nació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferèn­cies en el desenvolupament sexual (LGTBI-fòbia). El projecte, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, el durà a terme el Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva (SAI) juntament amb la consultora externa Lo Relacional. Ara iniciant la fase de diagnosi, busca comptar amb el coneixement de tothom i, per aquest motiu, se sol·licita a omplir aquest qüestionari. També es preveu fer entrevistes i tallers participatius, dirigits a càrrecs electes, personal municipal, membres d’associacions, altres professionals i persones a títol individual.

La diagnosi vol servir per conèixer quina és la situació de les persones LGTBI+ de la comarca, què s’està fent des del punt de vista associatiu i de polítiques públiques, i quina és la percepció sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit s’estan dissenyant accions per definir quines han de ser les línies a seguir i les actuacions futures en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere al Baix Empordà, a partir dels resultats de la diagnosi. I és que els objectius del Pla són sensibilitzar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere el conjunt de la ciutadania, prevenir les violències i les desigualtats per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere i/o per diferències en el desenvolupament sexual i, alhora, garantir els drets de les persones LGBTI+ del Baix Empordà.

El Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà s’adreça al conjunt de la ciutadania. L’objectiu és construir un Baix Empordà més respectuós amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Aquest objectiu interpel·la totes les persones, independentment del seu sexe, orientació sexual, expressió i identitat de gènere. Així, el futur Pla tindrà mesures dirigides al col·lectiu LGTBI+ de la comarca, així com d’altres que posaran el focus a introduir la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a les polítiques públiques i al conjunt de la ciutadania del Baix Empordà.