17 febrer de 2015 a les 13:12

Pressupost 2015. Preguntes, respostes i documents pressupostaris

OAP 2.2.2015

El passat dia 27 de gener d’enguany es va aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal corresponent a l’exercici 2015 que podeu trobar en format pdf a l’apartat web municipal de la hisenda pública i en el documents que s’enllaçen a continuació. 

Podeu trobar una entrevista realitzada per TV Costabrava al Primer tinent alcalde i Regidor d’Hisenda, Òscar Aparicio, en la que fa una explicació del pressupost clicant aquí

Atès que en aquests el pressupost es troba en exposició pública, i atès que és un document  de gran dificultat tècnica i legal, qualsevol consulta que tingueu sobre el mateix document, o sobre qualsevol altra que hi ha a l’apartat web dedicat a la hisenda municipal podeu fer-ho enviant un correu a oaparicio@labisbal.cat o bé a pressupost@labisbal.cat

Us contestarem els dubtes que tingueu, i penjarem les preguntes ( si voleu amb o sense nom)  per a què tothom en tingui accés i coneixement dels dubtes i de les respostes.

 

Pregunta 1: ( a través de missatge privat de facebook usuari A.C.)

He llegit el pressupost hi ha dues quanties per la ràdio, Una que es titula gestió ràdio Bisbal, i una altra a l’apartat d’inversións. Perquè en dos llocs diferents? a què es dediquen aquests diners?

 

Contesta: Òscar Aparicio i Pedrosa: 

Les despeses de l’Ajuntament es divideixen en capítols, perquè depèn de la seva naturalesa s’han de contemplar en un o altre. Concretament en el cas de la ràdio n’hi ha dues. Una es situa en el capítol VI d’inversió i servirà per a la compra de material per la ràdio. Enguany s’hi ha consignat la quantia de 3.391,55 que ha de servir per comprar material de la ràdio. En aquests moments el grup de col·laboradors està decidint quin material convé més. Sobre la taula tenim una proposta per adquirir un nou transmissor de 1.000 Watts de potència que permetria incrementar la potència i intensitat del senyal amb un cost d’uns 2.000 euros, i una oferta per fer un aplicatiu en sistema IOS (Iphone i Ipad) per uns 1.000 euros. Recordem que la ràdio emet ja en streaming a través dels ordinadors i compta amb una aplicació en sistema Android.

La segona quantia, es troba en el capítol II de despeses amb el títol Gestió ràdio Bisbal i una quantia de 3.000,00. Aquesta partida serveix per pagar a la companyia que ens facilita l’streaming de la ràdio per internet, l’empresa que ens facilita l’emmagatzematge dels programes per escoltar via podcast, la liquidació de Sgae, pagar la Xarxa de ràdios, pagar el consum d’aigua, llum, telèfon, les compres de material que no superen els 700 euros, etc.

Tothom que col·labora a la ràdio ho fa de forma gratuïta.

 

Pregunta 2 . Usuari L.B i usuari J.P. per correu electrònic : Un cop llegit el pressupost veig que hi ha una partida per arranjar un carrer de la Bisbal (Avinguda Josep Irla) i un partides més genèriques (reposició de ferm, espais públics, parcs infantils…) a què es deu.? Com es pot saber aquestes quantitats més genèriques a quins espais es destinaran?

 

Resposta Òscar Aparicio Pedrosa

Les raons poden ser diverses. En els que s’especifica ja el carrer o obra en concret, acostuma a ser perquè ja es té decidida i fins i tot redactat el projecte o memòria valorada per fer l’obra (després cal tot el procediment administratiu per licitar i adjudicar l’obra). Altres partides més genèriques, són el que anomenem “partides pressupostàries obertes”. Aquestes són per actuacions que se sap que són necessàries ,  encara que en aquest moment no és té decidit quina en concret es farà. En concret en el cas de reposició de ferm (voreres, asfaltatge etc.) es evident que cal fer reparacions anuals en els carrers de la ciutat, però o bé no es coneixen en concret quines actuacions es faran en l’exercici en curs o bé aquestes actuacions no tenen el projecte redactat i per tant es desconeix el cost (d’aquí a que s’anomenin obertes perquè més endavant es complementaran amb una modificació pressupostària).

 

 Pregunta 3).  E. G. personalment: La quantia que apareix en inversió són tots els diners que es gastaran enguany en obra a la ciutat?

 

Resposta Òscar Aparicio Pedrosa

No. Aquesta és la quantia “nova “ que es genera enguany, principalment amb recursos propis, però que podria finançar-se també amb transferències d’altres administracions, amb endeutament (préstec) i amb contribucions especials (pagaments que realitzen els veïns beneficiats per l’obra). En el present pressupost només es finança l’obra amb recursos propis i amb una subvenció de la Diputació (també hi ha una petita aportació de la Caixa). No es recórrer ni a endeutament ni es preveuen contribucions especials.

 

 Pregunta 4).  Presencial, també la fa el periodista a l’entrevista de tv Costabrava que s’ha enllaçat. En tot el document pressupostari no he sabut veure quina és la quantia d’endeutament que té l’Ajuntament en l’actualitat.

 

Resposta Òscar Aparicio Pedrosa

En la pàgina web municipal hi ha un apartat on anem penjant l’evolució. AQUÍ us deixo l’enllaç actualitzat fins el 2013, però que actualitzarem properament.

Com és de veure l’any 2007 la quantia que es devia per part de l’Ajuntament era de 3.7 milions d’euros, el 2010 la quantia màxima de tota la sèrie era de 9.6 milions d’euros, el 2011 darrer any de govern d’ERC era de 9.5 milions d’euros, el 2012 va baixar fins els 8.7 milions d’euros, el 2013 la quantia va baixar als 7.5 milions d’euros, el 2014 hem tancat amb 6.5 milions d’euros, i el 2015 tancarem amb 5.5 milions d’euros. Si prenem la base 2011 / 2014 s’ha rebaixat en 3 milions d’euros, o el que és el mateix un 33 %  de l’endeutament i a finals d’aquest exercici una reducció del 42%. Del pressupost. En aquests darrers dos exercicis estem per sota de la ràtio legal d’endeutament, el que permetria de nou recórrer a endeutament per afrontar una gran obra.

 

Infraestructures 17.02.2015


 Pregunta 5) Presencialment per diverses persones especialment J.F. En el documents on es detallen les inversions no apareix ni la construcció del pavelló d’esports nou,  així com tampoc quantia per la redacció del projecte. Vol dir que no es podrien fer fins el 2016?

 

Resposta: Òscar Aparicio Pedrosa

Que en aquest pressupost no hi consti una partida no vol dir que les obres no es puguin fer enguany. En les properes setmanes tindrem els romanents de tresoreria de l’exercici anterior. La definició legal i obtenció del romanent de tresoreria total seria la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids de tresoreria menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors), no és exacte però el que entendríem com els estalvis que té l’Ajuntament. L’evolució d’aquesta quantia es pot veure en l’enllaç que s’adjunta a continuació:

http://www.labisbal.cat/documents/contingut/contingut740.pdf

Com és de veure a final del 2013 la quantia superava els 2.5 mil·lions d’euros, mentre que el 2011 era poc més de mig milió. El 2014, tot i la gran quantitat d’obres planificades i executades, no es de preveure que aquesta quantia sigui inferior als 1.800.000 euros (en  pocs dies tindrem el tancament pressupostari de l’exercici 2014).

Aquesta quantia pot, i ha de servir per planificar diferents obres que calen a la nostra ciutat. Tot l’esforç d’aquests quatre darrers anys, era per tenir quantitat suficient per fer front a les inversions futures que necessita la ciutat sense haver de recórrer a endeutament.

En aquests moments era complicat posar partida pressupostària per a la redacció del projecte per la manca d’espais (fins que no s’aprovi el pla general que previsiblement la Generalitat aprovarà el mes de març) i sobretot perquè la quantia de redacció d’un projecte d’aquestes característiques supera els 300.000 euros, amb el que hauríem esgotat bona part de la partida pressupostària de l’exercici 2015 en un projecte que per manca d’espai, no es pot començar a redactar, privant l’execució a primers d’any d’obres que si que es poden ja executar (com la majoria de inversions que consten en el document pressupostari d’inversions).

 

Pregunta 6) Presencialment per diverses persones per correu per la M.G  Mirant els pressupostos no hi he trobat cap partida:

a)      per a la biblioteca vella i el seu funcionament

b)      per a la construcció de la biblioteca.

c)       per a personal nou (bibliotecari/a per a treballar-hi)

d)      pel seu funcionament.

 

 

Resposta: Òscar Aparicio Pedrosa (es contesta per apartats)

 

a)      Per la Biblioteca actual si que hi ha una partida pressupostària pròpia que per l’any 2015 és de 43.626, 82 euros.

http://www.labisbal.cat/documents/contingut/contingut1381.pdf

En la pàgina 4 del document, partida 3 programa 3321 apareixen desglossats els conceptes que integren la partida anterior.  A banda cal tenir en compte que aquest programa està vinculat jurídicament amb tot el grup de partida 3 (ensenyament, cultura, festes populars….) pel què, en cas de ser necessari, es pot utilitzar quanties d’altres programes per activitats a la biblioteca (de fet habitualment ja es fa així)

b)      per a la construcció de la biblioteca.  És cert que en aquest pressupost no hi ha la partida per la continuació de les obres, però això no vol dir que l’Ajuntament no tingui partida. Com s’ha explicat en altres respostes, les partides d’inversions no executades anteriorment, i que tenen finançament afectat (com és el cas de la nova Biblioteca) s’incorporen al pressupost a primers d’any. Alguns ajuntaments i alguns governs, si que ho incorporen en l’aprovació del pressupost, bàsicament per inflar la quantia destinada a inversió. Personalment em sembla una mala praxi que oculta o maquilla  els números globals i d’inversió de l’Ajuntament.

En pocs dies s’incorporaran les inversions d’exercicis anteriors amb les quanties pendents de l’execució de la biblioteca.

      Qüestió diferent és quantia per a l’enderroc i tornar a refer la biblioteca per a complir la normativa urbanística. Com s’ha informat abastament, la quantia del projecte d’enderroc i adequació a normativa està quantificada en uns 550.000 euros. Aquesta quantia de moment no està prevista pressupostàriament a l’espera que es resolgui l’incident d’inexecució de sentència en primera instància. El fet de no tenir partida pressupostària no em preocupa gaire, ja que com s’ha explicat en altres contestes, després del pla d’ajust el nostra ajuntament té quantia suficient per fer front a aquesta despesa, tant emprant romanents de tresoreria, com anant a préstec, ja que ara estem per sota del límit legal d’endeutament. L’important és tenir capacitat econòmica més que no pas partida.

c)       i d) per a personal nou (bibliotecari/a per a treballar-hi) i pel seu funcionament.

Aquestes dues preguntes tenen una resposta comuna. En aquests moments, i com suposo tothom n’és coneixedor, hi ha un procediment judicial ferm que ha acordat l’enderroc de la biblioteca. L’Ajuntament ha sol·licitat la inexecució de la sentència, però estem pendent de resolució. Fins que no hi hagi aquesta resolució, ni es podran finalitzar les obres (que tenen un termini d’execució d’uns sis mesos sinó cal enderrocar) i com a conseqüència, tampoc no podrà obrir les portes com a biblioteca.

Per aquest motiu és il·lògic i poc eficient, dotar partides pressupostàries pels nous professionals (que a més la titulació i nombre pot variar) com pel funcionament d’un espai que no està encara obert, ja que seria treure recursos municipals d’altres àrees o activitats, per dotar una partida que tot sembla indicar que aquest 2015 no s’utilitzaria.