20 gener de 2015 a les 14:06

REDUCCIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS PER ALS HABITATGES QUE FACIN AUTOCOMPOSTATGE

L’ordenança reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament dels residus municipals  incorpora aquest any 2015 l’apartat de taxa amb compostatge pels habitatges que practiquin l’autocompostatge.

Es podran acollir a la taxa amb compostatge els subjectes passius que ho sol·licitin, a través d’una instància abans del dia 31 de gener de l’any que es tracti, que estiguin al corrent del pagament de la taxa de residus, que disposin de compostadors actius proporcionats per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà o el CCBE, i que portin més d’un any en funcionament d’acord amb els informes dels serveis tècnics d’inspecció.

També es podran acollir a la taxa amb compostatge els particulars que hagin adquirit compostadors o facin compostatge al marge del conveni de col·laboració amb el CCBE, sempre i quan comuniquin aquesta circumstància a l’ajuntament a efectes de comprovació, pels serveis tècnics, del seu correcte funcionament durant un any com a mínim.

Habitatge

Taxa sense compostatge

Taxa amb compostatge

Plurifamiliar

122,63 €/any

107,46 €/any

Entre mitgeres

137,02 €/any

120,07 €/any

Unifamiliar aïllat

156,43 €/any

137,08 €/any