16 novembre de 2020 a les 17:29

Reforç de l’atenció a les persones grans del municipi en situació de fragilitat

Una de les actuacions prioritàries que s’han reforçat dins l’àmbit municipal arran de la pandèmia de la COVID-19 ha estat l’atenció a les persones grans en situació de fragilitat, persones d’edat avançada en les quals es detecta vulnerabilitat en les dimensions física, funcional, psíquica o social i que aquesta situació les fa més propenses a presentar efectes adversos de salut. Concretament es va establir un acompanyament per a les gestions de compra i de farmàcia vinculat a un grup de voluntaris i voluntàries i també un seguiment i acompanyament  telefònic gestionat per l’entitat Creu Roja. En aquest sentit, l’aportació econòmica vinculada a la Festa Major passada es destinarà a l’establiment de grups de treball neurocognitiu amb persones grans en situació de fragilitat amb l’objectiu de mantenir i reforçar l’autonomia. A més, també s’establirà un estudi que permeti tenir una diagnosi de la situació de les persones grans al municipi, per així establir les principals línies de treball a desenvolupar. Totes les tasques vinculades es faran en coordinació amb tots els agents i serveis que treballen amb persones d’edat avançada al municipi.