14 octubre de 2020 a les 9:41

Regularitza el teu pou’: campanya per a la regularització voluntària d’aprofitaments d’aigua subterrània existents

La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUABT), d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, vol facilitar a les persones usuàries d’aigua el procés de regularització voluntària dels aprofitaments existents en el Baix Ter. L’aigua és un bé públic (art.1 del text refós de la Llei d’Aigües) inclòs dins el domini públic hidràulic i gestionat, en el nostre cas, per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. La utilització privativa d’aigua es fa a través d’una autorització (per aprofitaments de menys de 7.000 m3/any) o per concessió (si és superior als 7.000 m3/any) i posterior inscripció al Registre d’Aigües.

El Registre d’Aigües té caràcter públic, i la inscripció registral és el mitjà de prova de l’existència i situació de la concessió o aprofitament davant de tercers. Les persones titulars de drets d’aprofitament d’aigües inscrits gaudeixen de protecció administrativa. La inscripció real dels aprofitaments al Registre d’Aigües és la millor manera de garantir els drets dels usuaris a la utilització de l’aigua. Al  mateix temps, assenta les bases per a desenvolupar les actuacions pertinents per tal de preservar els seus drets i el recurs global pel futur. La regularització dels aprofitaments a través de la JCUABT estarà exempta de taxes per a l’usuari.

Es pot consultar més informació a través del tríptic informatiu de la campanya ‘Regularitza el teu pou’. També es pot  contactar la JCUABT a través del correu electrònic info@aiguabaixter.cat  o al telèfon 972780275 ext 2453.