5 maig de 2021 a les 14:23

Subvencions de la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2021 per tal de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. El termini de presentació es va iniciar el 27 d’abril i finalitzarà el 4 de juny de 2021, ambdós dies inclosos. Els ajuts van dirigits a totes les persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

El tràmit es pot fer en línia a través del lloc web de la Generalitat de Catalunya, o de manera presencial a l’Oficina Municipal d’Habitatge (ubicada a l’Ajuntament Vell de la Bisbal, al número 17 del carrer de les mesures, de manant cita prèvia al telèfon 678 551 570.

Els requisits que s’estableixen per fer la sol·licitud són els següents:

  • Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant de l’ajut).
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual superior a 550 euros en el cas de la demarcació de Girona. En el cas de famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, 900 euros.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.