8 febrer de 2014 a les 19:08

Termini de pagament a proveïdors de l’Ajuntament

Seguint la política de transparència municipal, de forma periòdica es publica al web municipal el període mig de pagament als proveïdors municipals. Com és de veure en el gràfic adjunt, el període de pagament s’ha reduït de forma dràstica en els darrers exercicis. Si a finals del 2011 aquest període superava amb escreix els 110 dies de mitjana, en el darrer trimestre del 2013 aquest termini s’ha reduït als poc més de 35 dies. Segons paraules de l’Alcalde i Regidor d’hisenda, aquesta ha estat una fita molt important, ja que beneficia i molt, en aquests moments de crisi, als proveïdors municipals. Quan vàrem anunciar aquest compromís, molts varen dubtar, però era un dels compromisos i objectius ferms que ens havíem marcat. Cal valorar, i molt, aquest esforç, sobretot si tenim en compte que la Generalitat, que en aquests moments n’és deutora en uns 2.5 milions d’euros, té un termini de pagament superior als 300 dies. Per altra banda cal recordar que el període mig de pagament al conjunt d’administracions locals de l’estat és de 140 dies segons els darrers informes de morositat“(OAP)