>

Ajuntament

>

>

Cobrir una plaça d’agent de la policia local en règim de funcionari de carrera

Procés selectiu per a cobrir una plaça d'agent de la policia local en règim de funcionari de carrera i la constitució d'una borsa de treball (OPO 2021)

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT:

Comença : 29/04/2022

Acaba : 18/05/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau és de 10 dies hàbils des de la seva publicació (27/05/2022). Per tant, el termini per a presentar les al·legacions començarà el dia 30/05/2022 i acabarà el 13/06/2022, ambdós inclosos.

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova:

Lloc : Ajuntament vell de la Bisbal d’Empordà. c/ mesures, 17

Data : 29/06/2022

Hora :09:00 hores

Es realitzaran les tres proves següents:

1er.- Exercici: Cultura general

2n.- Exercici: Prova teòrica

3r.- Exercici: Prova pràctica

4rt.- Exercici: Proves Físiques

Abans de la realització de les proves físiques, els aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans de la data de realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova psicotècnica:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 11/07/2022

Hora :11:00 hores

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova mèdiques:

Lloc : Alfamèdic Palamós, Avinguda Catalunya 83

Data : 28/07/2022

Hora :Mirar anunci

Documents adjunts