Serveis

Contacte

Àrea de Drets Socials
Carrer de les Mesures, 17
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel: 678551570
dretssocials@labisbal.cat

Regidora de l’àrea
Delegació compartida: 
Òscar Aparicio Pedrosa
Dolors Molina Carrillo

Àrea de Drets Socials

L’Àrea de Drets Socials coordina:

 • Serveis Socials.
 • Habitatge.
 • Immigració.
 • Codesenvolupament i Solidaritat.
 • Agermanaments.

Funcions de l’àrea:

L’objectiu de l’Àrea d’Acció i Social i Ciutadania és el desenvolupament de polítiques socials actives com a eina transformadora de la societat, garantir els drets de la ciutadania i la igualtat d’oportunitats en l’accés a les necessitats bàsiques, la formació i la integració laboral de tots els bisbalencs i bisbalenques.

Objectiu general de l’àrea:

Facilitar la igualtat d’oportunitats en l’accés a les necessitats bàsiques i fomentar la participació i cohesió social.

Objectius específics:

 1. Incrementar els espais de relació entre la població autòctona i al·lòctona.
 2. Apoderar i dotar de recursos a la ciutadania a fi de fomentar la creació de grups i teixit associatiu.
 3. Disminuir les desigualtats econòmiques i facilitar la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania.
 4. Posar els recursos necessàries a fi de que els infants en situació socio-econòmica més desfavorida tinguin garantides unes oportunitats socials similars a les de seu entorn.
 5. Evitar qualsevol discriminació i donar resposta als conflictes o actes de discriminació.
 6. Millorar la ocupabilitat.
 7. Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones amb situació d’exclusió residencial

Polítiques d’Acció Social i Ciutadania:

 1. Vetllar perquè totes les persones de la Bisbal, puguin viure dignament amb autonomia i amb relacions d’igualtat i justícia social.
 2. Dissenyar i implementar polítiques de prevenció i inclusió social.
 3. Garantir i normalitzar l’accés als recursos socials que faciliten el desenvolupament i l’autonomia de les persones.
 4. Dissenyar actuacions transversals per garantir la inclusió en matèria de formació i integració laboral.
 5. Dissenyar actuacions transversals per garantir la inclusió en matèria d’accés a l’habitatge i als recursos bàsics.
 6. Creació de xarxes temàtiques d’acció social (acollida, integració laboral, etc.) integrades per entitats, organitzacions, institucions i agents socials que comparteixin finalitats per tal de cooperar en la consecució del bé comú.
 7. Promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació i la integració laboral de persones.
 8. Promoure polítiques socials actives com a eina transformadora de la societat i l’acció ciutadana com a agent de canvis socials.
 9. Suport i treball en xarxa amb les entitats socials i la ciutadania per canalitzar el compromís actiu i la implicació de la ciutadania com a protagonistes de l’acció social cap al bé comú.
Enllaços de Cooperació:
Enllaços de Serveis socials:

Notícies relacionades