Serveis

Cadastre

El Cadastre és un registre administratiu depenent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas on es descriuen i valoren els béns immobles. Es classifiquen en rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat per el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (RDL 1/2004, de 5 de març) i la inscripció és obligatòria i gratuïta, fet que el diferencia del Registre de la Propietat.

La descripció cadastral dels béns immobles i l’alteració de les seves característiques ha de concordar amb la realitat, d’aquí ve l’obligatorietat de les declaracions. Inclou dades físiques, econòmiques i jurídiques, com ara representació gràfica, localització, superfície, ús, destí, conreu, valor cadastral i titularitat. El termini per efectuar aquestes declaracions és de 2 mesos a partir del moment en què s’hagi produït el fet, acte o negoci.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de facilitar els procediments cadastrals  i evitar desplaçaments a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona,  l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té signat un conveni de col·laboració amb Dirección General del Catastro, i  disposa d’un PIC (Punt d’Informació Cadastral), oferint al ciutadà un servei d’assessorament tècnic i atenció personalitzada en relació amb:

  • Consulta i certificació de dades cadastrals, protegides i no protegides
  • Tramitació de declaracions cadastrals mitjançant els models 900
  • Sol·licituds d’alteració cadastral i procediments d’esmena de discrepàncies


U
bicació del servei:

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Plaça del Castell, 10, 2a. planta
17100, La Bisbal d’Empordà (Girona)

Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186

Email:  cadastre@labisbal.cat

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Enllaços d’interès:

Direcció General del Cadastre>
Seu Electrònica del Cadastre>
Punt d’Informació Cadastral (PIC)>

Models habituals en tràmits de Cadastre:  

DGC

Documents adjunts