Serveis

Consell d’infants municipal

El Consell d’Infants de la Bisbal d’Empordà (CIM) és un òrgan de participació de les nenes i els nens de 6è de primària de la ciutat. Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, amb la finalitat de contribuir a millorar la seva ciutat. 

Els objectius generals del CIM són:

 • Crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals
 • Fomentar el treball col·lectiu en pro d’un bé comú
 • Desenvolupar estratègies per treballar la democràcia participativa
 • Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen que sigui la seva ciutat
 • Aconseguir que les persones adultes reconeguin els drets dels infants, valorin la seva opinió i la prenguin en consideració

La composició del CIM és la següent:

 • El president o presidenta que serà l’alcalde/essa o el membre de l’Ajuntament en qui delegui
 • El regidor/a d’ensenyament
 • Dos representants per aula de cada centre educatiu que cursin 6è de primària (o tres en el cas que sigui oportú)
 • Un tècnic/a municpal

El tècnic/a municipal exercirà les funcions de secretari i formarà part del Consell amb veu però sense vot. 

Les funcions del CIM són:

 • Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants de la ciutat i comunicar-ho a l’Ajuntament
 • Crear propostes i solucions per a la millora de la ciutat
 • Consensuar qualsevol tema tractat en les comissions o sessions detreball
 • Elevar els consensos al Plenari del Consell d’infants municipal
 • Ser informat del tràmit de les seves propsotes i de les actuacions de l’Ajuntament envers les seves demandes
 • Establir mecanisme de coordinació escola-Ajuntament

Es celebraran sessions plenànies del CIM un mínim de dues vegades a l’any, i de forma extraordinària sempre que es cregui necessari. 

Reglaments i Actes