Serveis

Matriculació

A la llar d’infants tenim matrícula oberta tot el curs.

Documentació que cal aportar:

– Fotocòpia de llibre de família.
– Fotocòpia del DNI o NIE dels progenitors o tutors legals i de l’infant (si en té).
– Fotocòpia de la targeta sanitària.
– Fotocòpia del carnet de vacunes.
– Certificat de titularitat bancària.

> Es pot descarregar la sol·licitud a través d’aquest enllaç