Serveis

Oficina municipal d’escolarització

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització és l’organisme que s’ocupa de gestionar l’escolarització de l’alumnat de la Bisbal d’Empordà per a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de tots els centres públics i concertats de la ciutat.

Què ofereix l’OME?

En relació amb les famílies

• Ofereix informació de l’oferta educativa de la ciutat.
• Ofereix informació, orientació i assessorament en el procés de preinscripció i matrícula.
• En el marc de les comissions d’escolarització, vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula.
• En el marc de les comissions d’escolarització, procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

En relació amb els centres educatius

• Promou el coneixement de l’oferta educativa dels centres.
• Dóna suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període ordinari.
• Dóna suport als centres en el procés d’escolarització que es produeix durant el curs escolar (matrícula viva).

 

Finalitats de l’OME

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

Article 2

Finalitats de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió

1. La finalitat de programació de l’oferta educativa és determinar de forma periòdica i territorialitzada els llocs escolars necessaris en els centres del Servei d’Educació de Catalunya per atendre les necessitats d’escolarització en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, garantint a tot l’alumnat un lloc escolar gratuït i de qualitat en aquests centres, a partir de l’oferta existent de centres públics i l’autoritzada en els privats concertats, harmonitzant-ho amb els drets individuals dels alumnes i de les mares, pares o els tutors.

2. El procediment d’admissió garanteix a tot l’alumnat l’accés en condicions d’igualtat a un lloc escolar per cursar amb èxit els ensenyaments objecte d’aquest Decret, com a garantia del seu dret a l’educació, així com la llibertat d’elecció de centre en el marc de l’oferta de llocs escolars.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN CAS DE MATRÍCULA VIVA I PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI

• Imprès de sol·licitud omplert i signat (document adjunt).
• Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l’alumne/a.
• Fotocòpia del DNI/ NIE/passaport del pare, mare o tutors legals.
• Carta del CAP que certifica que l’alumne/a pot escolaritzar-se (document adjunt).
• Fotocòpia de la targeta sanitària.
• Fotocòpia del llibre de vacunes.
• Fotocòpia del volant de convivència (es demana a l’Ajuntament).
• 1 foto (mida carnet) amb el nom i cognom escrits al darrere.

Documents adjunts